معاونت آموزشی دانشگاه

   خانم دکتر رزیتا هدایتی 

دانشیار گروه فیزیوتراپی  

cv

آدرس  : سمنان – بلوار بسیج - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان  ( طبقه سوم )

تلفن دفتر معاونت : 33440225      نمابر : 02333448950 - 02333448999

مرکزتلفن : 3341022-33441021     داخلی : 2162

شرح وظایف : 

1- برنامه ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و ارائه خط مشی سیاست های آموزشی به هیئت رئیسه دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن ها پس از تصویب

2- مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی و ارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی دانشگاه و شورای عالی برنامه‌ریزی برای بازنگری و بهبود آنها

3-ارزشیابی و ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و مطالب و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت های علمی و عملی آنان و ارائه گزارشات لازم به رئیس دانشگاه

4- رسیدگی به برنامه های آموزشی دانشگاه و اظهار نظر در مورد تغییر یا توسعه آنها

5- بررسی و اظهار نظر در خصوص راه اندازی رشته ها و گروههای آموزشی جدید مصوب و نیز دوره های جدید تسهیلات تکمیلی دانشگاه متناسب با نیاز

6- برنامه ریزی برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به منظور استفاده هرچه بهتر از آیین نامه مربوط

7- همکاری با وزارت متبوع در خصوص برگزاری آزمون های متمرکز سراسری از جمله علوم پایه، پیش کارورزی، پذیرش دستیار، کارشناس ارشد

8- نظارت بر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و اداره کل آموزش در جهت اجرای برنامه های آموزشی، و ارتقای کیفیت آموزش

9- بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف و اعلام نتیجه ارزیابی ها جهت بهبود کیفیت آموزشی و ارائه آن به شورای دانشگاه

10- بررسی و تایید صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیئت علمی دانشگاه که باید پس از تایید گروه آموزشی ذیربط از طریق رئیس دانشکده به شورا ارجاع شود 

11- هدایت و نظارت شورای آموزشی، شورای بورد، شورای تحصیلات تکمیلی، کمیته تخصصی هیئت ممیزه ،کمیسیون موارد خاص، ستاد شاهد و ایثارگر و شورای آموزش مداوم دانشگاه

12- فعالیت در شوراهای دانشگاه( هیات رئیسه، شورای دانشگاه، شورای پژوهشی شورای انتشارات و) و کمیته‌های مختلف دانشگاه ارتقای کیفیت مرگ و میر مادران و...