واحد تحصيلات تكميلي دانشگاه 

 

کارشناسان واحد : 

سرکار خانم  سمانه مطلبی 

 

سرکار خانم رویا رحیمی  

 

 

تلفن تماس : 02333441021- 02333441022

داخلی : 2146 

آدرس : ستاد مرکزی دانشگاه - طبقه سوم - واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

 

اهم وظايف :

 1. انجام امور مربوط به پذيرش فوق تخصصي (ثبت نام و ارسال مدارك ثبت نامي و داوطلبان به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي)
 2. ثبت نام اوليه از پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد و دستياران
 3. صدوركارت دانشجويي دانشجويان فوق
 4. بررسي درخواست مرخصي تحصيلي و نيز انصراف از تحصيل و صدور احكام مربوطه
 5. رسيدگي به درخواست هاي متقاضيان مهمان و ارسال كاركرد ماهانه ايشان به دانشگاهها
 6. صدور احكام اخراج و بازگشت به تحصيل
 7. مكاتبات لازم با حوزه نظام وظيفه جهت صدور معافيت تحصيلي و در مورد دانشجويان اخراجي و انصرفي و بازگشت به تحصيل دوره كارشناسي ارشد
 8. اعلام وضعيت تحصيلي دانشجويان به مراجع و سازمانهاي مجاز درخواست كننده
 9. ارسال آئين نامه هاي آموزشي ، خبرنامه و دستورالعمل هاي واصله به دانشكده ها و مراكز تابعه
 10. انجام امور مربوط به بررسي و تطبيق وضع تحصيلي دانش آموختگان با مصوبات و تعهدات آموزشي و تكميل پرونده آنان و همچنين مطابقت وضعيت تحصيلي از نظر طول سنوات ، تعداد واحدهاي گذرانيده شده و عدم مغايرت آموزشي دستياران و كارشناسي ارشد
 11. انجام امور مربوط به تهيه و اقدام جهت ثبت و صدور دانشنامه پايان تحصيلات
 12. انجام كليه امور مربوط به پذيرش دستياران تخصصي (ثبت نام ، توزيع كارت آزمون ، توزيع كارنامه ، بررسي مدارك ثبت نامي ، ثبت نام نهايي پذيرفته شدگان)
 13. صدور تأئيديه تحصيلي جهت دانش آموختگان
 14. ارسال اطلاعيه و دستورالعمل ثبت نام آزمون دانشنامه و گواهينامه و ارسال به دبيرخانه شوراي تخصصي
 15. نظارت و اجراي دقيق قوانين و مقررات دوره دستياري (انتقالي و ميهماني، انصراف و ترك تحصيل ، مرخصي ها امتحانات ارتقاء و گواهينامه تخصصي ، بررسي پرونده آموزشي دستياران در زمان فراغت از تحصيل