پاتولوژی دهان و دندان 

ردیف

نام 

نامخانوادگی 

رشته 

دانشکده 

 بخش وابسته 

وابستگی  

 cv

1

راهله 

امامی 

راديولوژي دهان فك وصورت

دانشكده دندانپزشكي

رادیولوژی

first affiliation

cv

2

مریم 

جلیلی صدر آباد 

بیماری های دهان و فک

دانشكده دندانپزشكي

بیماریهای دهان و فک و صورت

first affiliation

cv

3

سید وحید  دهناد  جراحی دهان فک و صورت  دانشکده دندانپزشکی  جراحی  first affiliation cv

4

امید 

میر محمد خانی 

آسيب شناسي دهان وفك

دانشكده دندانپزشكي

پاتولوژی

first affiliation

cv

5

محمد 

اسمعیلی نژاد 

جراحی دهان فك وصورت

دانشكده دندانپزشكي

جراحی

first affiliation

cv

6

بهراد

سمیرا

آسيب شناسي دهان وفك

دانشكده دندانپزشكي

پاتولوژی

first affiliation

cv

7

صحت پور

مرضیه

بیماری های دهان و فک

دانشكده دندانپزشكي

بیماریهای دهان و فک و صورت

first affiliation

cv

 

8

آوا

نیک بین 

راديولوژي دهان فك وصورت

دانشكده دندانپزشكي

رادیولوژی

first affiliation

cv

9

شبنم 

سوهاتیان 

پاتولوژی دهان و فک و صورت

دانشكده دندانپزشكي

پاتولوژی

first affiliation

cv

10

اعظم 

حسینی 

بیماری های دهان و فک

دانشكده دندانپزشكي

بیماریها

first affiliation

cv

11

الهام سادات

افراز 

بیمارینهای دهان و فک 

دانشكده دندانپزشكي

جراحی 

first affiliation

cv

12

آتنا 

اافضلی مهر 

جراحی دهان  فک و صورت 

دانشكده دندانپزشكي

جراحی 

first affiliation

cv