پاتولوژی دهان ، فک و صورت 

ردیف

نام 

نام خانوادگی 

رشته 

دانشکده 

 بخش وابسته 

وابستگی  

 cv

1

امید 

میر محمد خانی 

آسیب شناسی دهان وفک

دانشکده دندانپزشکی

پاتولوژی

first affiliation

cv

2

بهراد

سمیرا

آسیب شناسی دهان وفک

دانشکده دندانپزشکی

پاتولوژی

first affiliation

cv