پارایتولوژی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

فرحناز

بینشیان

قارچ شناسی پزشکی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

بهراد

پور محمدی

انگل شناسی

دانشکده پزشکی 

 

first affiliation

cv