پيراپزشكي

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مهدي

كاهويي

مديريت اطلاعات بهداشتي

دانشکده پیراپزشکی مستقر در سرخه

 

first affiliation

cv

2

علی

ولی نژادی

مديريت اطلاعات بهداشتي

دانشکده پیراپزشکی مستقر در سرخه

 

first affiliation

cv

3

محسن

شجاع

رادیوبیولوژی

دانشكده پیراپزشکی مستقر در سرخه

 

second affiliation

cv

4

معصومه

يداللهي

راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي

دانشكده پیراپزشکی مستقر در سرخه

مدیر گروه

second affiliation

cv