پیراپزشکی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مهدی

کاهویی

مدیریت اطلاعات بهداشتی

دانشکده پیراپزشکی مستقر در سرخه

 

first affiliation

cv

2

علی

ولی نژادی

مدیریت اطلاعات بهداشتی

دانشکده پیراپزشکی مستقر در سرخه

 

first affiliation

cv

3

فرزانه 

کرمانی 

انفورماتیک پزشکی 

دانشکده پیراپزشکی مستقر در سرخه

 

first affiliation

cv

4

معصومه

یداللهی

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

دانشکده پیراپزشکی مستقر در سرخه

مدیر گروه

second affiliation

cv

5

خدیجه 

بام نشین 

فیزیک پزشکی 

دانشکده پیراپزشکی مستقر در سرخه 

 

second affiliation

cv