پیراپزشکی 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1 سعیده  علی اکبری  فیزیک پزشکی 

دانشکده پیراپزشکی 

 

second affiliation

cv

2 مینا  شایسته فر  آموزش پرستاری 

دانشکده پیراپزشکی 

 

first affiliation

cv

3 مهدی  فیروزی  پرستاری 

دانشکده پیراپزشکی 

 

first affiliation

CV