گروه آموزشی کودکان

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مهری

آیتی

اطفال

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

سوده 

هوشمندی 

اطفال 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

سیدمحمد

حسینی

اطفال

دانشکده پزشکی

مدیر گروه 

first affiliation

cv

4

یلدا

تقی پور 

فوق تخصص کودکان 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

 

5

نوید

دانایی

نوزادان

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

6

مرتضی

رضایی

عفونی اطفال

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

7

غلامرضا

محمدی

اطفال

بیمارستان ولایت دامغان

 

first affiliation

cv

7

مژگان

مظاهری

کلیه ومجاری ادراری

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

9

پریسا 

تاج دینی 

فوق تخصص غدد کودکان 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

10

شیوا

محمدی

فوق تخصص گوارش کودکان

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

11

مریم

نادری ارم

کودکان

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

12

فرزاد 

نوری  

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی  دانشکده پزشکی 

 

first affiliation

cv

13

 

اخلاقی

فوق تخصص عفونی کودکان دانشکده پزشکی 

 

first affiliation

 

cv