گروه آموزشی کودکان

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مهری

آیتی

اطفال

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

سوده 

هوشمندی 

اطفال 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

سیدمحمد

حسینی

اطفال

دانشکده پزشکی

مدیر گروه 

first affiliation

cv

4

یلدا

تقی پور 

فوق تخصص کودکان 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

 

5

نوید

دانایی

نوزادان

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

6

مرتضی

رضایی

عفونی اطفال

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

7

غلامرضا

محمدی

اطفال

بیمارستان ولایت دامغان

 

first affiliation

cv

7

مژگان

مظاهری

کلیه ومجاری ادراری

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

9

پریسا 

تاج دینی 

فوق تخصص غدد کودکان 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

10

مریم

نادری ارم

کودکان

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

11

فرزاد 

نوری  

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی  دانشکده پزشکی 

 

first affiliation

cv

12

سعیده

سیستانی

فوق تخصص گوارش  دانشکده پزشکی 

 

first affiliation

 

cv

13

مریم 

رستمیان 

فوق تخصص عفونی اطفال  دانشکده پزشکی 

 

first affiliation

CV