گروه آموزشی بخش علوم و صنایع غذایی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

آنا          

عبدالشاهی

علوم و صنایع غذایی

دانشكده بهداشت آردان

 

first affiliation

cv

2

فرید          

غریبی

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی

دانشكده بهداشت آردان

 

second affiliation

cv
3

مجتبی

یوسفی اصلی

علوم و صنایع غذایی

دانشكده بهداشت آردان

 

first affiliation

cv
4

نسیم

خورشیدیانی میانائی

علوم و صنایع غذایی

دانشكده بهداشت آردان

 

first affiliation

cv
5 عاطفه 

اصحابی

علوم و صنایع غذایی 

دانشکده بهداشت آرادان 

 

second affiliation

cv
6 زینب 

فغفوری

علوم و صنایع غذایی 

دانشکده بهداشت آرادان 

 

second affiliation

cv