گروه  بهداشت و ارتقاء سلامت 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

حسام الدین

عسگری مجد آبادی

آموزش بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی

 

first affiliation

cv

2

محمد رضا

قانع پور

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

 مدیر گروه 

first affiliation

cv

3

بهراد

پور محمدی

انگل شناسی

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

 

second affiliation

cv

4

اسماعیل

مشیری

سیاستگذاری سلامت

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

cv

5

ستاره

همامی

بهداشت باروری

دانشکده پرستاری و مامایی

 

second affiliation

cv

6

محمد

عزتی اثر

سیاستگذاری و سلامت

دانشکده بهداشت

 

second affiliation

cv

7

الهه 

صالح 

 

دانشکده بهداشت

 

second affiliation

cv