باکتری و ویروس شناسی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

امید

پژند بیرجندی

باکتری شناسی پزشکی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

علی

جزائری مقدس

باکتری شناسی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

سعید

ولی زاده

باکتری شناسی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

4

مجید

اسلامی

باکتری شناسی پزشکی

دانشکده پزشکی

مدیر گروه

first affiliation

cv

5

هادی

غفاری

باکتری پزشکی و ویروس

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv