گروه آموزشی بخش سلامت در بلایا و فوریتها

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

عباسعلی

ابراهیمیان

سلامت در بلایا و فوریتها

دانشکده  پرستاری و مامایی

 

first affiliation

cv

فرین

فاطمی

سلامت در بلایا و فوریتها

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

 

first affiliation

cv