گروه آموزشی بخش مستقل زبان

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

جمیله

مهدی زاده

زبان شناسی همگانی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv