گروه آموزشی بخش مستقل زبان

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

جميله

مهدي زاده

زبان شناسي همگاني

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv