بهداشت حرفه ای

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

علیرضا

دهدشتی

بهداشت حرفه ای

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

مدیر گروه

first affiliation

cv

2

طالب

عسکری پور

بهداشت حرفه ای

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

 

first affiliation

cv

3

نیلوفر 

دامیار

بهداشت حرفه ای

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

 

first affiliation

cv

4

داریوش

پهلوان

طب کار

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

cv

5

صدیقه 

حسین آبادی 

بهداشت حرفه ای 

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان 

 

first affiliation

 cv