بهداشت محیط

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

آیت

رحمانی

دکترای مهندسی بهداشت محیط

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

مدیر گروه

first affiliation

cv

2

مصطفی

کریمایی

دکترای مهندسی بهداشت محیط

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

 

first affiliation

cv

3

غلامرضا

قاینی

مهندسی بهداشت محیط

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

 

first affiliation

cv

4

حسن

کرامتی

مهندسی بهداشت محیط

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

 

first affiliation

cv

5

خلیل الله

معینیان

مهندسی بهداشت محیط

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

 

first affiliation

cv

6

سمیرا 

یوسف زاده

بهداشت محیط 

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

 

first affiliation

cv

7

حمید رضا

ناصحی نیا

مهندسی بهداشت محیط

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

 

first affiliation

cv

8

روح الله

رستمی دهجلالی

مهندسی بهداشت محیط

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

 

first affiliation

cv