گروه آموزشی  زنان وزايمان

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

اعظم

آذرگون

زنان وزايمان

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

2

شهرزاد

آقا عمو

زنان وزايمان

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

3

مژگان

رحمانيان

زنان وزايمان

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

4

ناهيد

رهبر

زنان وزايمان

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

5

الهام

صفاريه

زنان وزايمان

دانشكده پزشكي

 

مدیر گروه

first affiliation

cv

6

صنم

مرادان

زنان وزايمان

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv