گروه آموزشی  زنان وزایمان

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

شهرزاد

آقا عمو

زنان وزایمان

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

مژگان

رحمانیان

زنان وزایمان

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

ساتی نیک

درزی

زنان وزایمان

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

 

4

ساهره

اعرابیان

زنان وزایمان

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

 

5

آیناز

بوستان

زنان وزایمان

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

 

6

الهام

صفاریه

زنان وزایمان

دانشکده پزشکی

مدیر گروه

first affiliation

cv