گروه آموزشی طب اورژانس

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

محمدرضا

ملکی ورکی

طب اورژانس

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

2

محمدرضا

مونسان

طب اورژانس

دانشكده پزشكي

مدیر گروه

first affiliation

cv

3

مهدی

یاراحمدی

طب اورژانس دانشكده پزشكي  

first affiliation

cv