گروه آموزشی طب اورژانس

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

محمدرضا

مونسان

طب اورژانس

دانشکده پزشکی

مدیر گروه

first affiliation

cv

2

مهدی

یاراحمدی

طب اورژانس دانشکده پزشکی  

first affiliation

cv