گروه آموزشی علوم تشريحي

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

محمد رضا

الداغي

علوم تشريحي

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

2

محمد حسن

تبريزي امجد

آناتومي

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

3

عباسعلي

طاهريان

پزشكي

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

4

بهپور

يوسفي

آناتومي

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

5

حمید

ابوطالب کدخدائیان

علوم تشریحی

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

6

ناهید

آزاد

بیولوژی تولید مثل

دانشكده پزشكي

 

second affiliation

cv

7

منوچهر

صفري

علوم تشريحي

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

8

حميدرضا

ثامني

بافت شناسي

دانشكده پزشكي

 

second affiliation

cv

9

سام

زربخش

علوم تشريحي

دانشكده پزشكي

مدیر گروه

first affiliation

cv