گروه آموزشی علوم تشریحی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

محمد رضا

الداغی

علوم تشریحی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

محمد حسن

تبریزی امجد

آناتومی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

محبوبه سادات

موسوی هریش

پزشکی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

4

بهپور

یوسفی

آناتومی

دانشکده پزشکی

مدیر گروه

first affiliation

cv

5

حمید

ابوطالب کدخدائیان

علوم تشریحی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

6

ناهید

آزاد

بیولوژی تولید مثل

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

cv

7

منوچهر

صفری

علوم تشریحی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

8

حمیدرضا

ثامنی

بافت شناسی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

9

سام

زربخش

علوم تشریحی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

10

سمیه

فلاح نژاد

علوم تشریحی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv