گروه آموزشی بخش علوم و صنایع غذایی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

آنا          

عبدالشاهی

علوم و صنایع غذایی

دانشکده بهداشت آردان

 

first affiliation

cv

2

فرید          

غریبی

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی

دانشکده بهداشت آردان

 

second affiliation

cv
3

مجتبی

یوسفی اصلی

علوم و صنایع غذایی

دانشکده بهداشت آردان

مدیر گروه 

first affiliation

cv
4 عاطفه 

اصحابی

علوم و صنایع غذایی 

دانشکده بهداشت آرادان 

 

second affiliation

cv