گروه آموزشی بخش علوم و صنایع غذایی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

آنا

عبدالشاهی

علوم و صنایع غذایی

دانشکده بهداشت آردان

 

first affiliation

cv

2

فرید

غریبی

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی

دانشکده بهداشت آردان

 

second affiliation

cv

3

میر میگائیل

موسوی

علوم و صنایع غذایی

دانشکده بهداشت آردان

 

first affiliation

 

4

عاطفه

اصحابی

علوم و صنایع غذایی

دانشکده بهداشت آرادان

 

second affiliation

cv