فارماکولوژی

ردیف

 نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

کبری

بهرام پور جویباری

فارماکولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

بهادر

باقری

فارماکولوژی

دانشکده پزشکی

مدیر گروه

first affiliation

cv

3

هومن

بزرگی

فارماکولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

4

فهیمه

شمسی

بیوتکنولوژی پزشکی

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

cv

5 حمید

معدن چی

phDزیست فناوری دارویی

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

cv