گروه آموزشی فيزيك پزشكي و پرتوشناسی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

محمد علي

تاجيك منصوري

فيزيك پزشكي

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

2

مجيد

جديدي

فيزيك پزشكي

دانشكده پزشكي

مدیر گروه

first affiliation

cv

3

پيمان

حجازي

فيزيك پزشكي

دانشكده پزشكي

رادیولوژی

first affiliation

cv

4

محسن

شجاع

رادیوبیولوژی

دانشكده پیراپزشکی مستقر در سرخه

رادیولوژی

first affiliation

cv

5

هادي

طالشي آهنگري

فيزيك پزشكي

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

6

معصومه

يداللهي

راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي

دانشكده پیراپزشکی مستقر در سرخه

 

first affiliation

cv

7

علیرضا

محمدکریم

فيزيك پزشكي

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

مرضیه  مهبدی  فیزیک پزشکی  دانشکده پزشکی    first affiliation cv