گروه آموزشی فیزیک پزشکی و پرتوشناسی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

سعیده

علی اکبری

فیزیک پزشکی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

مهدی

عسگری

فیزک پزشکی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

پیمان

حجازی

فیزیک پزشکی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

4

هادی

طالشی آهنگری

فیزیک پزشکی

دانشکده پزشکی

مدیر گروه

first affiliation

cv

5

مرضیه 

بهمدی 

فیزیک پزشکی 

دانشکده پزشکی 

 

first affiliation

cv