گروه آموزشی فیزیک پزشکی و پرتوشناسی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

محمد علی

تاجیک منصوری

فیزیک پزشکی

دانشکده پزشکی

مدیر گروه

first affiliation

cv

2

مجید

جدیدی

فیزیک پزشکی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

پیمان

حجازی

فیزیک پزشکی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

4

خدیجه

بام نشین

فیزیک پزشکی

دانشکده پیراپزشکی مستقر در سرخه

 

first affiliation

cv

5

هادی

طالشی آهنگری

فیزیک پزشکی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

6

معصومه

یداللهی

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

دانشکده پیراپزشکی مستقر در سرخه

 

first affiliation

cv

7

علیرضا

محمدکریم

فیزیک پزشکی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

مرضیه  بهمدی  فیزیک پزشکی  دانشکده پزشکی    first affiliation cv