گروه آموزشی كاردرماني

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

زهرا

احمدي زاده

كاردرماني

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv

2

علي اكبر

پهلوانيان

كاردرماني

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv

3

مونا

سيمين قلم اول

کاردرماني

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv

4

حسين

علي بخشي

كاردرماني

دانشكده توانبخشي

 مدیر گروه

first affiliation

cv

5

مينا سادات

ميرشجاع

كاردرماني

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv

6 فاطمه

مهدیزاده کاریزکی

كاردرماني

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv