گروه آموزشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

علي

قنبري

علوم اعصاب

مركز تحقيقات فيزيولوژي

 

first affiliation

cv

2 حبیب الله یاری بیگی فیزیولوژی دانشکده پزشکی  

first affiliation

cv