گروه آموزشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

علی

قنبری

علوم اعصاب

مرکز تحقیقات فیزیولوژی

 

first affiliation

cv

2 حبیب الله یاری بیگی فیزیولوژی دانشکده پزشکی  

first affiliation

cv

3
پیمان
رئیس عبدالهی
فیزیولوژی پزشکی
دانشکده پزشکی
 

first affiliation

cv