گروه آموزشی معارف اسلامي

ردیف

نام

نام خانوادگی

                 رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مهدي

افتخار

مدرس معارف اسلامي (اخلاق و عرفان اسلامي)

دانشكده پزشكي

مدیر گروه

first affiliation

cv

2

حسين

رضاپور

مدرسي معارف اسلامي

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

3

غلامحسين

مهدوي نژاد

الهيات ومعارف اسلامي

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv