مدير اداره کل آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه 

 

دکتر حمید رضا ثامنی 

دانشیار گروه علوم تشریح

مشاهده CV

hrsamenigmail.com

اهم وظايف :

 • نظارت بر اجراي آئين نامه ها و مقررات، خدمات آموزشي دانشكده ها و واحدهاي تابعه
 • تنظيم و نگهداري پرونده تحصيلي دانشجويان و دانش آموختگان
 • تهيه و تدوين مقررات خدمات آموزشي براي پيشنهاد به معاونت آموزشي جهت تصويب
 • نظارت بر ثبت ، نگهداري و كنترل واحدهاي درسي
 • اعمال عمليات مربوط به حذف و اضافه دروس
 • ايجاد حفظ هماهنگي ميان دانشكده ها و مؤسسات تابعه دانشگاه در مورد فعاليتهاي آموزشي
 • ثبت ، كنترل و معدل گيري نمرات دانشجويان با همكاري مركز رايانه
 • صدور ريزنمرات و گواهي هاي فراغت از تحصيل و همچنين كارت تحصيلي براي دانشجويان
 • انجام امور مربوط به نظام وظيفه دانشجويان و نگهداري پرونده هاي مربوط به آن
 • صدور گواهي نامه هاي موقت ، تائيديه هاي تحصيلي ، دانشنامه فارغ التحصيلان و مكاتبات خارجي با دانشگاههايي كه درباره فارغ التحصيلان سئوال مي كنند.
 • ارائه گواهي فراغت از تحصيلات دانش آموختگان جهت انجام خدمات طرح نيروي انساني
 • صدور مجوز مدارك تحصيلي براي كليه دانش آموختگان
 • تهيه آمار دانشجويان ، با همكاري مراكز رايانه
 • تنظيم فهرست دانشجويان ممتاز ، با همكاري دانشكده ها
 • ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي ادارات تابعه
 • كنترل كار واحدهاي تابعه ، از طريق اعمال نظارت بر كار آنها
 • انجام تمامي امور مربوط به ثبت نام ، تحصيل و فارغ التحصيل دستياران دانشگاه
 • اين مديريت شامل واحدهاي پذيرش و ثبت نام ، خدمات آموزشي و ماشيني ، دانش آموختگان و امور مشمولين و واحد تحصيلات تكميلي مي باشد كه در ذيل به اهم وظايف آنها اشاره مي گردد.