گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

اکرم

علیزاده

مهندسی بافت

دانشکده پزشکی

مدیر گروه

first affiliation

cv

2

مرجان

بهرامی نسب

مهندسی مواد

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

وجیهه

تقدیری نوش آبادی

علوم سلولی کاربردی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

4

علیرضا

نوری

مهندسی باقت

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

5

حمید رضا

ثامنی

بافت شناسی

دانشکده پزشکی

 

Second affiliation

cv

6

سمانه

عرب

پزشکی و مولکولی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

7

الهام

صفاریه

متخصص زنان و زایمان

دانشکده پزشکی

 

Second affiliation

cv

8

مریم

جلیلی صدر آباد

بیماری های دهان و فک

دانشکده پزشکی

 

Second affiliation

cv