گروه آموزشی  مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مرجان

بهرامی نسب

مهندسی مواد

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

حمیدرضا

ثامنی

بافت شناسی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

الهام

صفاریه 

زنان و زایمان 

دانشکده پزشکی

 

sesond affiliation

cv

4

علیرضا نوری

مهندسی بافت

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

5

سمانه

عرب

پزشکی و مولکولی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

6

اکرم

علیزاده

مهندسی بافت

دانشکده پزشکی

مدیر گروه 

first affiliation

cv

7

وجیهه 

تقدیری نوش آبادی 

علوم سلولی کاربردی 

دانشکده پزشکی 

 

tionfirst affili

cv

8

مریم

جلیلی صدر آباد 

بیماریهای دهان و فک 

دانشکده دندانپزشکی 

 

second affiliation

cv