گروه آموزشی  مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مرجان

بهرامی نسب

مهندسی مواد

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

2

حميدرضا

ثامني

بافت شناسي

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

3

سام

زربخش

علوم تشريحي

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

4

منوچهر

صفري

علوم تشريحي

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

5

امیر

سلاطی

مهندسی بافت (پژوهش محور)

دانشكده پزشكي

مدیر گروه

first affiliation

cv

6

سمانه

عرب

پزشکی و مولکولی

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

7

اکرم

علیزاده

مهندسی بافت

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

8

وجیهه 

تقدیری نوش آبادی 

علوم سلولی کاربردی 

دانشکده پزشکی 

 

tionfirst affili

cv