پاتولوژی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

وحید

سمنانی

آسیب شناسی تشریحی و متخصص بالینی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2 سمیرا بهراد آسیب شناسی فک و دهان دانشکده دندانپزشکی   second affiliation

CV

3 شبنم سوهانیان پاتولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی   second affiliation CV
4 امید میرمحمدخانی آسیب شناسی فک و دهان دانشکده دندانپزشکی   second affiliation CV
5 مریم جلیلی صدرآباد بیماریهای دهان و فک و صورت  دانشکده دندانپزشکی   second affiliation CV
6 مرضیه صحت پور بیماریهای دهان و فک و صورت  دانشکده دندانپزشکی   second affiliation CV
7 اعظم حسینی بیماریهای دهان و فک و صورت  دانشکده دندانپزشکی   second affiliation CV