پرستاري داخلي وجراحي

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

حسن

بابامحمدي

پرستاري

دانشكده پرستاري و مامایی

مدیر گروه

first affiliation

CV

2

نيره

رئيس دانا

پرستاري

دانشكده پرستاري و مامایی

 

first affiliation

cv

3

منير

نوبهار

پرستاري

دانشكده پرستاري و مامایی

 

first affiliation

cv

4

محسن

سلیمانی

پرستاري

دانشكده پرستاري ومامایی

 

second affiliation

cv

5

حسین

داوری

پرستاري مراقبتهای ویژه

مرکز اموزشی درمانی کوثر

 

first affiliation

cv

6

مینا

شایسته فر

آموزش پرستاری

دانشكده پرستاري ومامایی

 

second affiliation

CV

7

محمد رضا

عسگری

پرستاري

دانشكده پرستاري ومامایی

 

second affiliation

cv

8 طاهره گیلوری پرستاري مراقبتهای ویژه دانشكده پرستاري ومامایی   first affiliation CV
9 امین سهیلی پرستاري دانشكده پرستاري ومامایی    second affiliation CV