پرستاری اورژانس

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

عباسعلی

ابراهیمیان

سلامت در بلایا و فوریت ها

دانشكده پرستاري ومامایی

مدیرگروه

second affiliation

cv

2

سیف الله

علایی

مدیریت پرستاری

دانشكده پرستاري ومامایی

 

second affiliation

cv

3

محمد رضا

مونسان

طب اورژانس

دانشکده پزشکی 

 

second affiliation

cv

4 امین  سهیلی

پرستاری

دانشكده پرستاري ومامایی  

first affiliation

cv