پرستاری اورژانس

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

سیف الله

علایی

مدیریت پرستاری

دانشکده پرستاری ومامایی

 

second affiliation

cv

2

محمد رضا

مونسان

طب اورژانس

دانشکده پزشکی 

 

second affiliation

cv

3

نصیر 

امانت 

سلامت در بلایا و فوریت ها 

دانشکده پرستاری ومامایی

 

first affiliation

cv