پرستاری داخلی وجراحی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

حسن

بابامحمدی

پرستاری

دانشکده پرستاری و مامایی

مدیر گروه

first affiliation

CV

2

نیره

رئیس دانا

پرستاری

دانشکده پرستاری و مامایی

 

first affiliation

cv

3

منیر

نوبهار

پرستاری

دانشکده پرستاری و مامایی

 

first affiliation

cv

4

محسن

سلیمانی

پرستاری

دانشکده پرستاری ومامایی

 

second affiliation

cv

5

حسین

داوری

پرستاری مراقبتهای ویژه

مرکز اموزشی درمانی کوثر

 

first affiliation

cv

6

مینا

شایسته فر

آموزش پرستاری

دانشکده پیراپزشکی

 

second affiliation

CV

7

محمد رضا

عسگری

پرستاری

دانشکده پرستاری ومامایی

 

second affiliation

cv

8

حامد

خسروی

داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی

 

first affiliation

cv

9

سجاد

صالحی پور

داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی

 

first affiliation

cv

10

مهدی

فیروزی

داخلی جراحی

دانشکده پیراپزشکی

 

second affiliation

cv