پرستاری مراقبت ویژه

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

محسن

سلیمانی

پرستاري

دانشكده پرستاري ومامایی

مدیر گروه

first affiliation

cv

2

محمدرضا

عسگری

پرستاري

دانشكده پرستاري ومامایی

 

first affiliation

cv

3

علی اصغر

قدس

پرستاري

دانشكده پرستاري ومامایی

 

second affiliation

cv