گروه آموزشی پرستاری کودکان و نوزادان

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

نوید

دانایی

کودکان

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

 

second  affiliation

cv

2

علی

فخرموحدی

پرستاری

دانشکده پرستاری ومامایی

مدیر گروه 

first affiliation

cv

3 زهرا زمانی کودکان دانشکده پرستاری ومامایی   first affiliation cv