گروه آموزشی پرستاری کودکان و نوزادان

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

نوید

دانایی

کودکان

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

 

second  affiliation

cv

2

علي

فخرموحدي

پرستاری

دانشكده پرستاري ومامایی

 

first affiliation

cv

3

شمس اله

نوری پور

نوزادان

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

 

second affiliation

cv

4 زهرا زمانی کودکان دانشكده پرستاري ومامایی   first affiliation cv