پریودانتیکس

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

اکرم

لبیب زاده

پریودانتیکس

دانشکده دندانپزشکی

 

first affiliation

cv

2

علیرضا

انصافی

پریودانتیکس

دانشکده دندانپزشکی

 

first affiliation

cv

3

مشکوه

نعیمی دارستانی 

پریو دانتیکس

دانشکده دندانپزشکی 

 

first atfiliation

cv