پریودانتیکس

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

اکرم

لبیب زاده

پريودانتيكس

دانشكده دندانپزشكي

 

first affiliation

cv

2

آناهیتا

شاهی

جراحی دهان فك وصورت

دانشكده دندانپزشكي

 

first affiliation

cv

3

هدی 

پرنده شیروان 

پریو دانتیکس

دانشکده دندانپزشکی 

 

first atfiliation

cv