پزشكي اجتماعي و خانواده 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

داريوش

پهلوان

طب كار

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

2

عباس

زياري

پزشكي اجتماعي

دانشكده پزشكي

مدیرگروه

first affiliation

cv

3

سید سعید

کسائیان

پزشکی اجتماعی

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

4

اسماعيل

مشيري

سياستگذاري سلامت

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

5

الهه

قدس

تغذيه

دانشكده پزشكي

 

second affiliation

cv

6 محمد

عزتی اثر

سیاستگذاری سلامت

دانشكده بهداشت دامغان

 

first affiliation

cv

7 فرید غریبی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی دانشکده آرادان   first affiliation cv