پزشکی اجتماعی و خانواده 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

داریوش

پهلوان

طب کار

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

عباس

زیاری

پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی

مدیرگروه

first affiliation

cv

3

سید سعید

کسائیان

پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

4

اسماعیل

مشیری

سیاستگذاری سلامت

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

5

الهه

قدس

تغذیه

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

6

محمد

عزتی اثر

سیاستگذاری سلامت

دانشکده بهداشت دامغان

 

first affiliation

cv

7

فرید

غریبی

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی

دانشکده آرادان

 

first affiliation

cv

8

راهب

قربانی

آمارحیاتی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

CV

9

مجید

میر محمد خانی

اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

CV

10

فاطمه 

پاک نظر 

آمار زیستی 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

CV

11

مجتبی 

سلطانی کرمانشاهی 

آمار زیستی 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

CV

12

الهه

صالح 

آمار زیستی 

دانشکده پزشکی 

 

first affiliation

cv

13

سجاد

رحیمی 

اپیدمیولوژی و آمار

دانشکده پزشکی 

 

first affiliation

cv