پزشکی اجتماعی و خانواده 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

داریوش

پهلوان

طب کار

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

عباس

زیاری

پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی

مدیرگروه

first affiliation

cv

3

سید سعید

کسائیان

پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

4

اسماعیل

مشیری

سیاستگذاری سلامت

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

5

الهه

قدس

تغذیه

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

cv

6 محمد

عزتی اثر

سیاستگذاری سلامت

دانشکده بهداشت دامغان

 

first affiliation

cv

7 فرید غریبی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی دانشکده آرادان   first affiliation cv