گروه آموزشی کاردرمانی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

زهرا

احمدی زاده

کاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 مدیر گروه

first affiliation

cv

2

علی اکبر

پهلوانیان

کاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

3

مونا

سیمین قلم اول

کاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

4

حسین

علی بخشی

کاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

5

مینا سادات

میرشجاع

کاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

6

فاطمه

مطهری نژاد

کاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

7

مریم 

بینش 

کاردرمانی 

دانشکده توانبخشی 

 

first affiliation

cv

 

 

 

گروه آموزشی کاردرمانی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

زهرا

احمدی زاده

کاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 مدیر گروه

first affiliation

cv

2

علی اکبر

پهلوانیان

کاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

3

مونا

سیمین قلم اول

کاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

4

حسین

علی بخشی

کاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

5

مینا سادات

میرشجاع

کاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

6 فاطمه

مطهری نژاد

کاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

7 مریم 

بینش 

کاردرمانی 

دانشکده توانبخشی 

  first affiliation cv