گروه آموزشی گفتاردرماني

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

جلال

بختياري

گفتاردرماني

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv

2

معصومه

سلماني

گفتاردرماني

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv

3

فاطمه

كسبي

گفتاردرماني

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv

4

مريم

مخلصين

گفتاردرماني

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv

5

ابوالفضل

تهی دست

گفتاردرماني

دانشكده توانبخشي

مدیر گروه

first affiliation

cv

6

بنفشه  

حضوری 

گفتار درمانی

دانشکده توانبخشی 

 

first affiliation

cv