گروه آموزشی گفتاردرمانی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

معصومه

سلمانی

گفتاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

2

گلنوش 

گل محمدی

گفتاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

3

مریم

مخلصین

گفتاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

4

ابوالفضل

تهی دست

گفتاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

5

بنفشه  

منصوری 

گفتار درمانی

دانشکده توانبخشی 

 

first affiliation

cv

6

مژگان 

اسدی 

گفتار درمانی 

دانشکده توانبخشی 

مدیر گروه 

first affiliation

cv

7

فرهاد 

سخائی 

گفتار درمانی 

دانشکده پزشکی 

 

first affiliation

cv