گروه آموزشی گفتاردرمانی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

جلال

بختیاری

گفتاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

2

معصومه

سلمانی

گفتاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

3

فاطمه

کسبی

گفتاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

4

مریم

مخلصین

گفتاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

5

ابوالفضل

تهی دست

گفتاردرمانی

دانشکده توانبخشی

مدیر گروه

first affiliation

cv

6

بنفشه  

منصوری 

گفتار درمانی

دانشکده توانبخشی 

 

first affiliation

cv

7

مژگان 

اسدی 

گفتار درمانی 

دانشکده توانبخشی 

 

first affiliation

cv