مدیر دفتر توسعه آموزش (EDO) :‌دکترطالب عسکری پور

رتبه علمی: استادیار، دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

شماره تلفن : 02335220144- داخلی: 1075

 آدرس پست الکترونیکی:

askaripoor@semums.ac.ir

 

کارشناس دفتر EDO:

خانم معصومه میرزایی

 

معرفی: دفتر توسعه آموزش )EDO: Office Development Educational ،)با مسئولیت و هدف ارتقاء کیفیت آموزش و افزایش پویایی عملکردهای آموزشی، تربیت دانش آموختگانی کارآمد و شایسته جهت ارایه خدمات با کیفیت در سیستم سلامت  کشور، تاسیس شده است. این دفتر در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش EDC دانشگاه و زیر نظر معاون آموزشی دانشکده بهداشت فعالیت می نمایند.

رسالت: ارتقاء و توسعه کیفی فرایندهای آموزشی در دانشکده بهداشت اهداف، شرح وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت:

 

1-همکاری در اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابالغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

2 -ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده

3 -عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

4 -همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه به منظور تبادل تجربیات، اطالعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان

5 -ارائه گزارش عملکرد به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه )EDC )و معاون آموزشی دانشکده

6 -پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده

7 -توانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC دانشگاه

8-نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده و ارائه گزارش به EDC دانشگاه

9 -توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC دانشگاه

10 -نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده

11 -اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC دانشگاه

12 -ایجاد کمیته دانشجوییEDO در سطح دانشکده

 

اهداف و شرح وظایف کمیته ها