جناب آقای دکتر حسن بابامحمدی 

مسئول EDOدانشکده پرستاری و مامایی 

 

 

اهم فعالیت :

1- در شروع هر ترم درخواست از اساتید محترم جهت بارگذاری و ارسال طرح درس دوره.

2- درخواست بررسی طرح درس ها در گروه مربوطه و برطرف کردن اشکالات احتمالی موجود با هدف بهبود وضعیت طرح درس ها

3- جمع آوری لاگ بوک ها برای آموزش  بالینی دانشجویان

4- تشکیل کمیته های تحت پوشش ( برنامه ریزی ، ارزشیابی ، پژوهش در آموزش ، توانمند سازی اعضای هیات علمی ، مشاوره با دانشجویان و دانشجویان استعداد درخشان ) براساس وظایف محوله به هر یک.

5- ارتباط با دانشجویان جهت بررسی کیفیت آموزشی و روش تدریس اساتید.

6- عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده 

7- شرکت فعال در فرآیند ارتقای سالیانه اساتید

8- ارسال تحلیل آزمون های برگزار شده در پایان ترم برای اساتید مربوطه.

9- ارائه گزارش عملکرد اساتید به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده 

10- تشویق اساتید در برنامه های نوآورانه آموزشی در سطح دانشکده و معرفی آن به دانشگاه

11-   نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC

12- توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC

13- اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC  

14- ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده

15- شناسایی دانشجویان استعدادهای درخشان و معرفی آنان به EDC و پیگیری امور مربوط به این دانشجویان