معرفی مدیر مرکز
 

 

 

مدیر مر كز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي  استان سمنان

pazoki.tif

دكتر رامين پازكي

استادیار گروه میکروب

مشاهده CV

r_pazokyyahoo.com

رشته تحصيلي: Ph.D انگل شناسي باليني از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سوابق اجرايي:مسئولEDO دانشكده پزشكي از سال 1385تا 1387

مدير گروه ميكروب شناسي و انگل شناسي دانشكده پزشكي از سال 1385تا 1387

معاون آموزشي دانشكده پزشكي از سال 1387تا 1390

معاون آموزشي پزشكي عمومياز سال 1387تا 1390

معاون مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه از سال1390تا 1391

رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه از آبانسال 1391 تا كنون

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

564953 : کل بازدید 39 : بازدید امروز 0.92 : زمان بارگزاری صفحه 1356 : بازدید این صفحه 9 : بازدیدکنندگان آنلاين