واحدها و دفاتر تحت پوشش
 

 

افزايشكيفيتآموزشدردانشكدههاومراكزآموزشيدرمانيدانشگاهمنوطبهجلبهمكاريومشاركتكليهاعضايهيأت  علميدرزمينههايبرنامه ريزيآموزشي،اجرايكارگاه هايآموزشي،ارزشيابيدرسي،ارزيابيدرونيوبيروني،اجرايطرح هاي پژوهشدرآموزش،انجاماقداماتنوآورانهدرحوزهآموزشودانشپژوهي،ارائهآموزشهايمجازيبهدانشجويانوهدايت دانشجوياناستعداددرخشان،ميباشد و از آن جايي كه دفاترمطالعاتوتوسعهآموزش(EDO) دردانشكدههاوبيمارستان هايآموزشي،بهعنوانبازوياصليعلميواجراييمركز مطالعاتوتوسعهآموزشپزشكي(EDC) طرحريزيوتشكيلشدهاند،انتظارميرودكهتماميفعاليت هايمركزدرقالبكوچك تر دردفاترتوسعهآموزش،نموديابد. در اين راستا از سال 1383 دفاتر توسعه با اهداف مشخص در دانشكده ها تشكيل و آئين نامه اجرائي ابلاغ گرديد .

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

565025 : کل بازدید 111 : بازدید امروز 0.86 : زمان بارگزاری صفحه 912 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين