واحد بورس ، ماموریت آموزشی ، فرصتهای مطالعاتی و کنفرانسها
 

 

آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي خارج از کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

هدف كلي  :

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با توجه به نيازهاي آموزشي و پژوهشي جمهوري اسلامي ايران در راستاي كمك به تامين نيروي انساني متعهد و متخصص مورد نياز دانشگاههاي وابسته و شناخت نو آوريهاي علمي و آشنائي با آخرين تجربيات كشور هاي خارجي در زمينه هاي مختلف علمي و تخصصي و امكانات موسسات آموزش عالي مربوطه و نيز انتقال فن آوري نوين به داخل كشور و به منظور تلاش در جهت خود كفا نمودن جامعه علمي اقدام به اعزام دانشجويان در دوره هاي بلند مدت و كوتاه مدت بر اساس قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور و مقررات شوراي اجرائي بورس و دستور العمل اجرائي مي نمايدكه آيين نامه آن بر اساس اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده است.

 

دوره هاي بلند مدت

هدف :

به منظور تامين كادر هيات علمي و راه اندازي دوره ها ي جديد و رشته هاي خاص در دانشگاههاي علوم پزشكي، دانشجو در مقطع دكتراي Ph.Dبه خارج از كشور اعزام مي گردد.

 

ماده 1 : رشته هاي مورد نياز

 1.1. دانشگاههاي علوم پزشكي وموسسات وابسته ملزم به اعلام رشته هاي مورد نياز خود تا پايان دي ماه هر سال با شرايط ذيل مي باشند :

1.1.1. اعزام صرفاً در رشته هايي خواهد بود كه امكان ادامه تحصيل در آن رشته در داخل كشور وجود ندارد. مگر اينكه ظرفيت پذيرش دانشگاهها در رشته مذكور طي 5 سال آتي كمتر از نياز كشور باشد و اين امر به تاييد شوراي اجرائي بورس برسد.

1.1.2. اعلام نياز دانشگاهها بايستي جهت رشته هايي باشد كه  دانشگاه مذكور قصد راه اندازي و سرمايه گذاري در آن رشته را  داشته و بر اساس اولويت هاي کشورونيازهاي منطقه اي بوده  واين امر به تاييد شوراي اجرائي بورس برسد.

تبصره:ساير دستگاهها که رشته هاي مرتبط با وزارت متبوع دارند با تقبل پرداخت معادل ريالي هزينه هاي بورس مي توانند رشته هاي مورد نياز خود را به اين وزارت اعلام نمايند.

1.2. رشته ها و سهميه ساليانه  هر دانشگاه در اولين شوراي اجرائي بورس هر سال در وزارت متبوع بررسي ، مصوب و به دانشگاه مربوطه  اعلام مي گردد .

 

ماده 2 : شرايط عمومي متقاضيان اعطاي بورس

. دارا بودن ضوابط آئين نامه جذب اعضاي هيات علمي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 19/4/86

تبصره 1:با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي كشور وقانون مديريت خدمات كشوري به شماره 109740/385 مورخ 24/7/1386 مصوب  مجلس شوراي اسلامي، اعطاي بورس و ماموريت آموزشي به كارمندان دستگاههاي اجرائي جهت اخذ مدرك  دانشگاهي ممنوع مي باشد.

2.2. دارا بودن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي ارشديا دکتراي عمومي پزشکي،دندانپزشکي، داروسازي،علوم آزمايشگاهي  ودامپزشکي

2.3. سن متقاضيان در زمان در خواست بورس بايستي  حداكثر 35 سال باشد.

تبصره 2:حداكثر سن بورسيه ها بر حسب مورد مي تواند به شرح  ذيل افزايش يابد و در هر حال نبايد بيش از 40 سال باشد.

الف-اعضاي هيات علمي دانشگاهها يك سال به ازاي هر سال  خدمت اعم از پيماني يا رسمي .

 ب-دارندگان كارت پايان خدمت وظيفه عمومي معادل طول خدمت (حداکثر دو سال ).

 ج-شركت كنندگان در جبهه هاي جنگ تحميلي ،يك سال به  ازاي هر سال حضور داوطلبانه در جبهه.

 د-آزادگان جنگ تحميلي ،يك سال به ازاي هر سال اسارت.

2.4. متقاضيان ذکور بايد داراي کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت تحصيلي ويا کارت معافيت دائم و يا دفترچه آماده به خدمت که مهلت آن تا تاريخ تصويب بورس منقضي نگرديده، باشند.

تبصره 3:چنانچه در تاريخ اعزام ،متقاضي در حال انجام خدمت وظيفه عمومي باشد وزارت متبوع در چارچوب قانون وظيفه عمومي نسبت به ترخيص وي اقدام خواهد نمود.

2.5. متقاضيان مونث طبق اصلاحيه قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 14/12/79 مجلس شوراي اسلامي با رعايت  مفاد ماده 18 قانون گذر نامه مجاز به اعزام مي باشند.

  

ماده 3 : شرايط اختصاصي  اعطاي بورس

3.1.  محل اشتغال بكار متقاضيان در صورت استخدام رسمي نبايد با موسسه معرف متفاوت باشد.

3.2. متقاضيان نبايدبه مؤسسه يادستگاه ديگري غيرازمحل سهميه قبولي و يا موسسه معرف  تعهد خدمت داشته باشندو محل‌ تعهد متقاضيان براي ‌استفاده ‌از بورس‌ داخل ‌درمقطع كارشناسي ‌ارشد نبايد متفاوت ‌با محل‌ سهميه قبولي ‌در مقطع دكترا باشد.  

3.3. دارندگان مدارك دكتراي تخصصي(Ph.D) و دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي دكتراي تخصصي (Ph.D) يا دستياري مجاز به شركت در آزمون و معرفي جهت اخذ بورس نمي باشند.

3.4. ضوابط و شرايط برگزاري آزمون بر اساس مصوبه ساليانه شوراي اجرائي بورس خواهد بود.

3.5. پذيرش نهايي و اعطاي بورس به متقاضيان معرفي شده توسط دانشگاه پس از تاييد هيات مركزي جذب، در چارچوب ضوابط شورا و  از طريق شوراي اجرايي بورس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت  مي پذيرد و نقش دانشگاه صرفاً معرفي افراد به وزارت متبوع مي باشد.   

3.6. سهميه هاي پذيرش در آزمون (سهميه آزاد و سهميه مربي) بر اساس مصوبات سالانه شوراي اجرايي بورس مي باشد.

الف –داوطلب مربي به شخصي اطلاق مي گردد كه عضو هيات علمي رسمي يا پيماني  دانشگاه معرف باشد.

ب-داوطلباني كه مشمول بند الف نمي شوند بايد از سهميه آزاد استفاده نمايند .

3.7. بيست درصد  (20%)از سهميه هاي فوق كه حد نصاب نمره علمي لازم را كسب كرده باشند، بر اساس مصوبه مجلس  شوراي اسلامي مختص سهميه رزمندگان، جانبازان، همسران و فرزندان جانباران بالاي پنجاه درصد ، آزادگان ، فرزندان و همسران شهدا مي باشد.

3.8. حد نصاب پذيرش براي سهميه مربيان دانشگاهها و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشكي و سهميه رزمندگان، اخذ 80% (هشتاد درصد) نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد مي باشد.

3.9. هردانشگاه مجاز مي باشدازسهميه تعيين شده درهررشته50% رابدون شركت درآزمون جهت اعطاي بورس وتصويب نهايي درشوراي اجرائي بورس به مركزخدمات آموزشي معرفي نمايد متقاضيان علاوه براحراز شرايط عمومي و اختصاصي بايستي داراي يكي از شرايط ذيل باشند :

3.9.1. استعدادهاي درخشان به استنادآيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان.

3.9.2. مربيان آموزشي دانشگاههاكه 80% نمره ارتقاء را كسب  نموده باشند.

3.9.3. افرادي كه در پست هاي علمي- اجرائي داراي خدمات ارزنده باشند.(با تاييد و تشخيص شوراي اجرايي بورس وزارت متبوع )

تبصره 1-حوزه ستادي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند بر اساس مصوبه شوراي اجرائي بورس در هر سال سهميه اي از شوراي اجرائي بورس دريافت كرده و برا سا س بند9, 3 عمل نمايد.

3.10مرجع نظارت بر حسن انجام مراحل اعطاي بورس،وزارت متبوع خواهد بود و در صورتيکه در هر مرحله مشخص گردد که روند فوق  در معرفي افراداز سوي دانشگاه رعايت نگرديده است بورس اعطائي لغو مي گردد و از سهميه دانشگاه در سال آتي کاسته مي شود.

3.11.بورس همراه به اشخاصي تعلق مي گيرد كه:

الف :مدت تحصيل بورسيه بامدت بورس همسرهمخواني داشته باشد و حداكثر 6 ماه پس از اتمام بورس بورسيه اصلي تحصيل وي به اتمام برسد.

ب:اعلام نياز از يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي و يا مراكز تابعه وزارت متبوع(هماهنگ با محل تعهد خدمت بورسيه اصلي )را اخذ نمايد.

ج: شرايط عمومي متقاضيان مندرج در اين آيين نامه را داشته باشد.

تبصره 2-اعطاي نهايي‌بورس همراه، منوط‌به تصويب شوراي‌اجرايي بورس وزارت متبوع ميباشد.

 

ماده 4 : ساير شرايط اعزام دانشجو

 4.1. مدت اعتبار بورس از تاريخ موافقت نهايي حداكثر به مدت 2 سال مي باشد.

4.2. احراز حد نصاب نمره زبان در آزمون IELTSطي سال اول ضروري مي باشددرغير اينصورت بورس فرد لغو  مي گردد.

تبصره :در خصوص دانشگاههايي كه نمره زبان مورد درخواست آنها  بيش از حدنصاب تعيين شده اين وزارت مي باشد.  بورسيه ملزم به اخذ  نمره مورد نظر دانشگاه محل تحصيل  قبل از اعزام مي باشد.

4.3.براي پذيرفته شدگان نهايي تعيين نوع بورس،گرايش تحصيلي، كشور و دانشگاه محل تحصيلبا انتخاب و تاييددانشگاه محل تعهد  خدمت  و مركز خدمات آموزشي(بر اساس ضوابط شوراي اجرائي بورس) خواهد بود.

4.4. انتخاب کليه متقاضيان بر اساس بند 3 و 4 ماده 5 آيين نامه تشکيل هيات عالي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.

 

ماده 5 : شرایط تبدیل بورس خارج به داخل ( پیش از اعزام )

 5.1. تبديل بورس خارج به داخل در همان رشته و در محدوده ظرفيت مازاد با تصويب شوراي اجرائي بورس  بلامانع است.

5.2. اخذ پذيرش از دانشگاه بر عهده دانشجو است.

5.3. پرداخت شهريه بر عهده وزارت متبوع  است.كه از محل صرفه جوئي ارزي،به اسم دانشجو در اختياردانشگاه قرار مي گيرد.

 

ماده 6 : تعهدات

 6.1.پذيرفته شدگان براي استفاده ازكليه  بورسهاي  تحصيلي وثيقه ملکي مي سپارند که پس از اتمام تحصيل موظف هستند به کشور مراجعه و حداقل دوبرابر مدت تحصيل در دانشگاه مربوطه و در صورت عدم نياز آن دانشگاه در يکي از دانشگاههاي علوم پزشکي يا موسسات آموزشي، تحقيقاتي وابسته و يا موسسات دولتي ديگري که وزارت تعيين مي نمايد خدمت کنند و در صورت انجام ندادن تعهدات ملزم به پرداخت عين ارزهاي دريافتي  برابر مقررات و ضوابط روز بازپرداخت بعلاوه پنج برابر وجوه و هزينه هاي ريالي پرداخت شده و يا هرگونه خسارت ديگر به تشخيص وزارت خواهند بود.

تبصره 1:نوع تعهد وميزان وثيقه توسط شوراي اجرايي بورس و بر اساس طول دوره تحصيلي وشرايط اعزام دانشجو مورد بررسي و تصميم گيري قرار مي گيرد.

تبصره 2:ميزان وثيقه بورسيه همراه برابر با بورسيه اصلي مي باشد.

تبصره 3:تعهد دوره هاي كوتاه مدت اعضاي هيات علمي (موضوع ماده 8 ) به صورت تعهد محضري مي باشد .

6.2. داوطلباني که بعنوان بورسيه دوره دکتراي تخصصي (Ph.D) اعزام مي شوند بايد پس از پايان دوره تحصيلي باتوجه به مقررات آموزشي دانشگاه مربوطه به اخذ درجه دانشگاهي تعيين شده (مصوب شورا) نائل گردند و در غير اين صورت ملزم به پرداخت عين ارز دريافتي برابر مقررات و ضوابط  روز بازپرداخت  و5برابر هزينه هاي ريالي  يا هرگونه خسارت ديگر به تشخيص وزارت خواهند بود.

6.3.دانشجوياني که با استفاده از بورس تحصيلات خود را در يک رشته به پايان برسانند مجاز نيستند در رشته ديگري به تحصيل ادامه و يا بدون اجازه دانشگاه مربوطه و شوراي بورس وزارت نسبت به تغيير رشته يا تغيير گرايش و محل تحصيل خود اقدام نمايند.

تبصره:بورس تنها براي يک مقطع تحصيلي داده خواهد شد و براي مقطع بعدي احتياج به تصويب مجدد شوراي اجرايي بورس مي باشد.

6.4.دانشجوي بورسيه در حين استفاده از بورس حق استفاده از بورس يا کمک هزينه تحصيلي ساير موسسات دولتي يا خصوصي داخلي  را نخواهد داشت.

6.5.دانشجويان استفاده کننده از بورس موظف هستند هر 6 ماه  گزارش پيشرفت تحصيلي خود را پس از تاييد سرپرستي و يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در کشور محل تحصيل به دانشگاه مربوطه و مركز خدمات آموزشي ارسال دارند. بديهي است در صورتيکه پيشرفت تحصيلي دانشجو مورد تاييد شوراي اجرايي بورس قرار نگيرد شورا نسبت به قطع بورس و بازگشت دانشجو اقدام خواهد کرد. در اين قبيل موارد دانشجو ملزم به بازپرداخت کليه هزينه ها بر اساس بند 1¸10 يا 2¸10 خواهد بود.

6.6.در صورتيكه بر اساس شواهد مستدل از طريق مراجع رسمي  محرز گردد كه بورسيه شئونات اسلامي را در خارج از كشور رعايت نمي نمايد ملزم به بازگشت به كشور و پرداخت خسارت  مي باشد.

 

 ماده 7 : ترکيب شوراي بورس دانشگاهها

1.رئيس دانشگاه بعنوان رئيس شورا

2.معاون آموزشي دانشگاه

3.معاون پژوهشي دانشگاه

4.دبير هيات اجرائي جذب دانشگاه مربوطه

5. سه نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب رئيس دانشگاه

تبصره:يكي از اعضاي شورا به انتخاب رئيس دانشگاه به عنوان دبير شوراي بورس دانشگاه منصوب مي گردد.

 

ماده 8 : وظايف شوراي بورس دانشگاهها

1.معرفي افراد متقاضي بورس بر اساس مفاد اين آيين نامه

2.پيگيري امور متقاضيان قبل از اعزام

3.رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه پس از اعزام به خارج و تعيين اساتيد ناظر داخلي و معرفي به مركز خدمات آموزشي

4.نياز سنجي مدون و ساليانه

5.ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به وزارت متبوع

6.پيگيري و اعلام بازگشت و عدم بازگشت دانشجويان بورسيه

 

ماده 9 : نحوه پرداخت هزينه هاي دانشجويان بورسيه

9.1. حقوق و مزاياي دانشجويان بورسيه مامور به تحصيل  پس از کسر کسورات قانوني (ماليات و بازنشستگي)  جهت پرداخت کليه هزينه هاي تحصيلي از قبيل (شهريه ، مقرري ، هزينه کتاب، هزينه بيمه ، چاپ رساله و بليط هواپيما ، جهت دانشجو، همسر و فرزندان بورسيه و ...) از طريق دانشگاه محل خدمت  در اختيار وزارت متبوع  قرار مي گيرد و در صورتي که حقوق و مزاياي بورسيه پس از کسر ماليات و بازنشستگي تکافوي هزينه هاي فوق الذکر را ننمايد مابه التفاوت آن از محل اعتبار وزارت پرداخت خواهد شد.

9.2.كليه هزينه هاي مربوط به مقرري ، شهريه ، هزينه کتاب، هزينه بليط دانشجو و همراهان ، هزينه بيمه و چاپ رساله و ... بورسيه هايي که رابطه استخدامي ندارند بعهده وزارت خواهد بود.

تبصره :در خصوص افرادي كه رابطه استخدامي داشته و از سقف ماموريت آموزشي استفاده نموده و بورس ايشان  به اتمام نرسيده باشد از زمان اتمام ماموريت آموزشي تا زمان اتمام بورس محل تامين هزينه وزارت متبوع خواهد بود.

9.3.پرداخت هزينه هاي ريالي و معادل ريالي هزينه هاي ارزي دوران تحصيل بورسيه هاي ساير دستگاهها به عهده دستگاه بورس دهنده و هزينه هاي ارزي بنابر مورد به عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي خواهد بود .

9.4.پرداخت هزينه هاي ارزي ريالي متعلقه به بورسيه و خانواده وي بر اساس مصوبات هيات محترم دولت،دستور العمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق موافقتنامه رديف بودجه هر سال خواهد بود.

9.5.هزينه ارزي علاوه بر بورسيه به همسر و حداكثر سه فرزند تعلق مي گيرد.

  

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

565032 : کل بازدید 118 : بازدید امروز 0.88 : زمان بارگزاری صفحه 500 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين