واحد پردیس های بین الملل
 

 

معرفي و اهداف:

مدیریت پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي سمنان در هماهنگي با معاون محترم  آموزشي دانشگاه برایانجام امور آموزشي دانشجويان در مقاطع تحصيلي مختلف و همچنين اجراي صحيح مقررات و آيين نامه هاي آموزشي امور محوله را مورد بررسي و اقدام مقتضي قرار مي دهد.

اهم وظايف:

1) برنامه ريزي و انجام مكاتبات لازم براي پذيرش متقاضيان

2)امور مربوط به دانشجويان

3) ارائه برنامه درسي در هر نيمسال تحصيلي با همكاري گروههای آموزشي

4) انجام امور اداري و آموزشي دانشجويان و راهنمايي دانشجويان در موارد ارجاعي

5) رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانشجويان عادي - مشروط - ممتاز

6) برگزاري امتحانات پايان نيمسال تحصيلي

 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

564956 : کل بازدید 42 : بازدید امروز 1.28 : زمان بارگزاری صفحه 550 : بازدید این صفحه 9 : بازدیدکنندگان آنلاين