شماره تلفن  مدیران و پرسنل شاغل در حوزه ستاد ( معاونت آموزشی دانشگاه )

محل خدمت

نام و نام خانوادگی

سمت ( عنوان شغل )

داخلی

معاونت

دکترسید سعید کسائیان

معاون آموزشی

33440225-33442467 مستقیم

31052162

معاونت

الهام شهرو

رئیس دفتر معاون آموزشی دانشگاه

معاونت

آمنه ممبینی

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

31052172

مدیر

فریده ایزدی ثابت

مدیر EDC

2147 3105

مدیریت  EDC

لیدا فتاحی  زاده

مسئول مرکز رشد و استعداد های درخشان دانشگاه

کارشناس مسئول برنامه ریزی و ارزشیابی آموزشی

2149 3105

مدیریت  EDC

دکتر زهرا صفایی

کارشناس ارزشیابی و پژوهش در آموزش

2148 3105

مدیریت  EDC

دکتر ملیحه بخشایی

کارشناس رشد و بالندگی اعضای هیات علمی

2169 3105

مدیریت  EDC

مهندس فاطمه همتیان

کارشناس فناوری اطلاعات

31052171

مدیر

فریده ایزدی ثابت

مدیر تحول و نوآوری در آموزش

2147 3105

مدیریت تحول

سید عباس آقاپور افروزی

کارشناس دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش

2148 3105

مدیر

دکتر علی اصغر قدس

مدیر امور هیات علمی

2159 3105

مدیریت هیات علمی

دکتر فریده تاج فر

کارشناس امور هیات علمی  و مسئول جذب هیات علمی

2156 3105

مدیریت هیات علمی

فاطمه احسانی

کارشناس امور هیات علمی

2157 3105

مدیریت هیات علمی

مریم نظری

کارشناس امور هیات علمی

2158 3105

مدیریت هیات علمی

آزاده قاسمی

کارشناس جذب هیات علمی

2154 3105

مدیر

دکتر حمیدرضا ثامنی

مدیر تحصیلات تکمیلی

2161 3105

مدیریت  تحصیلات تکمیلی

رویا رحیمی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2164 3105

مدیریت  تحصیلات تکمیلی

سمانه مطلبی

کارشناس مسئول امور اداری

2146 3105

مدیر

دکتر رزیتا هدایتی

مدیرآموزش

2170 3105

مدیریت آموزش

لیلا حسین پور

معاون مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

2163 3105

مدیریت آموزش

ژانت پیوندی

کارشناس مسئول واحد دانش آموختگان

2168 3105

مدیریت آموزش

مرضیه فرزانه

کارشناس خدمات آموزشی

2167 3105

مدیریت آموزش

فاطمه همتی

کارشناس پذیرش و ثبت نام

2166 3105

مدیریت آموزش

میثم بوند

مسئول  بایگانی مدیریت آموزشی

2166 3105

مدیریت آموزش

اکرم کامران پور

کمک کارشناس خدمات آموزشی

2152 3105

مدیریت آموزش

مژگان  مداح

کمک کارشناس خدمات آموزشی ، خدمات کامپیوتر (سماء(

2150 3105

مدیریت آموزش

فهیمه همتی

کارشناس آموزش

2151 3105