شرکت کنند گان عزیز جهت دریافت گواهی کارگاه   در ستون (  گواهی کارگاه ) کلیک نمایید 

 

کارگاههای توانمند سازی اعضای هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان  

 معاونت آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ( سال 1402)

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

گواهی کارگاه

لینک کارگاه

1

ارزشیابی (EDO)

9/2/1402

 

حضوری

2

دانش پژوهی آموزشی(EDO)

9/2/1402

 

حضوری

3

پژوهش در آموزش(EDO)

9/2/1402

 

حضوری

4

توانمندسازی اساتید(EDO)

9/2/1402

 

حضوری

5

مهارتهای لیدرشیپی

(رهبری با تمرکز بر راههای موفقیت)

10/2/1402

گواهی مهارت های لیدرشیپی(رهبری با تمرکز بر راههای موفقیت).pdf  

https://eduvc1.semums.ac.ir/p906oc250nbp

6

چیستی و چرائی Journal club

10/2/1402

گواهی چیستی و چرائی Journal club.pdf 

https://eduvc1.semums.ac.ir/pxn11kvryu02

7

آشنایی با نحوه استخراج اطلاعات ارزشیابی در سامانه هم آوا

11/2/1402

گواهی آشنایی با نحوه استخراج اطلاعات ارزشیابی در سامانه هم آوا.pdf  

https://eduvc1.semums.ac.ir/pryydsk7dtyx

8

برنامه ریزی استراتژیک

12/2/1402

گواهی برنامه ریزی استراتژیک.pdf 

https://eduvc1.semums.ac.ir/pqrpf28b9635

9

سلسله کارگاههای هوش مصنوعی(شبکه عصبی1

12/2/1402

گواهی شبکه عصبی 1.pdf

حضوری

10

آشنایی با فرآیند بررسی کارگاههای آموزشی و کیفیت تدریس جهت ارتقاء مرتبه

17/2/1402

گواهی آشنایی با فرآیند بررسی کارگاههای آموزشی و کیفیت تدریس.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/p83hn2gkx6ai

11

دلیل پیدایش، عوامل زمینه ای موثر و مولفه های مورد نیاز دانشگاههای هوشمند

17/2/1402

دلیل پیدایش عوامل زمینه ای موثر و مولفه های مورد نیاز دانشگاههای هوشمند.pdf 

https://eduvc1.semums.ac.ir/p3ymcqww6zhq

12

بین المللی سازی کوریکولوم های آموزش پزشکی

18/2/1402

گواهی بین المللی سازی کوریکولوم های آموزش پزشکی.pdf 

https://eduvc1.semums.ac.ir/p0xy7l5raiht

13

سلسله کارگاههای هوش مصنوعی(شبکه عصبی2)

19/2/1402

گواهی شبکه عصبی 2.pdf

حضوری

14

آشنایی با سامانه سمالایو(ویژه اعضای هیئت علمی)

20/2/1402

گواهی آشنایی با سامانه سمالایو.pdf 

https://eduvc1.semums.ac.ir/plmv8o3wn1dj

15

اقتصاد آموزش (روش های  محاسبه بهای تمام شده خدمات آموزشی)

20/2/1402

گواهی اقتصاد آموزش (روش های محاسبه بهای تمام شده خدمات آموزشی).pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/pw6m4a650v8h

16

آشنایی با ابزارهای هوش مصنوعی و کاربرد آن در آموزش و پژوهش

23/2/1402

 

دانشکده پیراپزشکی سرخه

17

یادگیری ترکیبی

(blended learning)

31/2/1402

گواهی یادگیری ترکیبی.pdf 

https://eduvc1.semums.ac.ir/pl0m5l478how

18

سلسله کارگاههای هوش مصنوعی(کانولوشن 1)

2/3/1402

گواهی کانولوشن 1.pdf

حضوری

19

سلسله کارگاههای هوش مصنوعی(کانولوشن 2)

9/3/1402

گواهی کانولوشن 2.pdf 

حضوری

20

اصول مدیریتی(مدیریت زمان)

29/3/1402

گواهی اصول مدیریتی(مدیریت زمان).pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/p1z87so12zaa  

21

دانش پژوهی(آشنایی با انواع طرح ها و موضوعات پژوهشی در آموزش علوم پزشکی)

30/3/1402

گواهی دانش پژوهی آشنایی با انواع طرح ها و موضوعات پژوهشی در آموزش علوم پزشکی.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/pe0ngfukxbbj  

22

سلسله کارگاههای هوش مصنوعی(Chat GPT)

30/3/1402

گواهی Chat GPT.pdf

حضوری

23

سبک ها و راهبردهای یادگیری و مطالعه(آفلاین)

 Study Skills & Learning Strategies

31/2/1402

گواهی سبک ها و راهبردهای یادگیری و مطالعه.pdf 

https://eduvc1.semums.ac.ir/p6szc2gkmngq  

24

آشنایی فرآیند اجرای طرح‌های ارتباط با صنعت با و جامعه

27/4/1402

گواهی ارتباط با صنعت و جامعه.pdf 

حضوری

25

چشم اندازی بر دانشگاه هوشمند(با نگاهی بر مگاترندها در حوزه هوش مصنوعی)

2/5/1402

گواهی چشم اندازی بر دانشگاه هوشمند(با نگاهی بر مگاترندها در حوزه هوش مصنوعی).pdf 

حضوری

26

اصول مدیریتی ( مدیریت موثر  کلاس )

5/6/1402

گواهی مدیریت موثر کلاس.pdf 

https://eduvc1.semums.ac.ir/pfr6lsuuu3ee  

27

مهارتهای لیدرشیپی(رهبری با تمرکز بر ارتباطات)

19/6/1402

گواهی مهارت های لیدرشیپی (رهبری با تمرکز بر ارتباطات).pdf 

https://eduvc1.semums.ac.ir/pcey1wd66wcw  

28

ارزیابی مبتنی بر محل کار

20/6/1402

گواهی ارزیابی مبتنی بر محل کار.

https://eduvc1.semums.ac.ir/pyvluq96lm49  

29

نگارش فرآیندهای آموزشی و دانش پژوهی 1

21/6/1402

گواهی نگارش فرآیندهای آموزشی و دانش پژوهی 1.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/pzsschvcn1fg  

30

نگارش فرآیندهای آموزشی و دانش پژوهی 2

22/6/1402

گواهی نگارش فرآیندهای آموزشی و دانش پژوهی 2.pdf  

https://eduvc1.semums.ac.ir/p5bc1rwdxsf2  

31

سلسله کارگاههای هوش مصنوعی در اموزش و پژوهش1(کاربرد چت باتها در علوم پایه و بالین)

27/6/1402

گواهی سلسله کارگاههای کاربرد هوش مصنوعی در آموزش و پژوهش-کاربرد چت باتها در علوم پایه و بالین.pdf 

حضوری

32

بازخورد موثر

29/6/1402

گواهی بازخورد موثر.pdf 

https://eduvc1.semums.ac.ir/p0c1n7zysabk

33

سلسله کارگاههای هوش مصنوعی در اموزش و پژوهش2(کاربرد چت باتها در علوم پایه و بالین)

24/7/1402

گواهی  سلسله کارگاه هوش مصنوعی در آموزش و پژوهشی 2 ( کاربرد پت باتها در علوم پایه و بالین )  pdf

حضوری 

34

اصول مدیریتی(مدیریت موثر کلاس)

27/7/1402

با همکاری دانشگاه نیشابور

 

35

مدیریت بحران

15/8/1402  

 

 

36

حقایق مغز از منظر علوم اعصاب و معنویت 1

22/8/1402

 

 حضوری

37

کارگاه کاربرد هوش مصنوعی در  پژوهش(دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

29/8/1402

 

حضوری

38

سلسله کارگاه های کاربرد هوش مصنوعی در آموزش، پژوهش و درمان( کاربرد چت بات ها (نحوه سوال کردن و نوشتن پرامپت، نقش افزونه ها،  کاربرد در بالین و پژوهش)(

29/8/1402

//گواهی هوش مصنوعی-29-8.pdf 

  حضوری

39

حقایق مغز از منظر علوم اعصاب و معنویت2

6/9/1402

 

  حضوری

40

مهارت های لیدرشیپ(رهبری و انگیزش در سازمان)

13/9/1402

گواهی مهارت های لیدرشیپ-13-9.pdf 

  حضوری

41

حقایق مغز از منظر علوم اعصاب و معنویت3

20/9/1402

 

حضوری

42

آشنایی با سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی ISID

22/9/1402

/گواهی آشنایی با سامنه علم سنجی اعضای هیئت علمی-22-9.pdf 

 

43

سلسله کارگاه های کاربرد هوش مصنوعی در آموزش، پژوهش و درمان( کاربرد چت بات ها  در پژوهش(تدوین مقاله، نقش افزونه ها،  طراحی خلاصه گرافیکال و...)(

27/9/1402

//گواهی هوش مصنوعی-27-9.pdf

حضوری

44

حقایق مغز از منظر علوم اعصاب و معنویت4

4/10/1402

 

حضوری

45

پژوهش در کدام حوزه ها؟ تعیین اولویت های پژوهشی

5/10/1402

 

 

46

تدوین فرآیند در فعالیت دانش پژوهی نوآورانه آموزشی

6/10/1402

 

حضوری

47

آشنایی با سامانه منبع یاب

11/10/1402

 

 

48

آشنایی با آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی

16/10/1402

 

 

49

استدلال بالینی

18/10/1402

 

 

50

حقایق مغز از منظر علوم اعصاب و معنویت 5

18/10/1402

 

 

51

سلسله کارگاه های کاربرد هوش مصنوعی در آموزش، پژوهش و درمان( کاربرد چت بات ها در آموزش (طراحی دوره، درس و برنامه ریزی درسی و کلاسی، طراحی آزمون، طراحی اسلاید و پاورپوینت و ....))

25/10/1402

///گواهی هوش مصنوعی-25-10.pdf

حضوری

52

قوانین و مقررات هیئت علمی

26/10/1402

 

https://eduvc1.semums.ac.ir/pkwu5a6o8yrf

53

آشنایی با پایگاه استنادی scopus

2/11/1402

 

 

54

حقایق مغز از منظر علوم اعصاب و معنویت 6

2/11/1402

 

 

55

آیین نامه ارتقاء

2/11/1402

 

https://eduvc1.semums.ac.ir/p2u9mmrtvend

56

سلامت معنوی و درمان

8/11/1402

 

 

57

اخلاق از حرف تا عمل(اخلاق حرفه ای/اخلاق در آموزش / اخلاق در پژوهش)

9/11/1403

/گواهی اخلاق از حرف تا عمل-9-11.pdf  

https://eduvc1.semums.ac.ir/pi6jq015i4qx

58

آشنایی با روش ها و فنون تدریس

9/11/1403

 

 

59

حقایق مغز از منظر علوم اعصاب و معنویت 7

14/11/1402

 

 

60

سلسله کارگاههای  آموزشی هوش مصنوعی ( کاربرد چت بات ها در آموزش و پژوهش )

15/11/1402

 

 

61

سلسله کارگاههای هوش مصنوعی (استفاده از هوش مصنوعی در تهیه و تبدیل محتوی به زبان های مختلف بویژه عربی)

15/11/1402

 

 

62

مفهوم رابطه در حرفه های سلامت(مهارت های ارتباطی با بیمار، دانشجو و همکار)

16/11/1403

 

 

63

سلامت معنوی

17/11/1402

 

 

64

تجربیات ارتباط پژوهشگران دانشگاه با صنعت و جامعه: پرسش و پاسخ

17/11/1402

 

 

65

چکش عدالت و کتاب قانون(اخلاق حرفه ای/ تعهد حرفه ای/ قوانین نظام سلامت)

23/11/1403

 

 

66

هوش مصنوعی (کاربرد چت بات ها در آموزش و پژوهش)

23/11/1403

 

 

67

سلسله کارگاه های کاربرد هوش مصنوعی در آموزش، پژوهش و درمان

30/11/1402

 

 

68

مهارتهای لیدرشیپ(رهبری با تمرکز بر ارتباطات)

12/12/1402

 

 

69

مدیریت زمان

15/12/1402

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاههای توانمند سازی اعضای هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان  - معاونت آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ( سال 1401)

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

گواهی کارگاه

لینک کارگاه

1

تدریس در گروههای کوچک

( Small Group Teaching)

18/2/1401

گواهی تدریس در گروههای کوچک.

https://eduvc1.semums.ac.ir/pfzmax7qotqf

2

مهارت های لیدرشیپی

19/2/1401

گواهی مهارت های لیدرشیپی.

https://eduvc1.semums.ac.ir/pfrwekrbz3b1

3

بین المللی سازی آموزش عالی در دوران کرونا و پسا کرونا

20/2/1401

گواهی بین المللی سازی آموزش عالی در دوران کرونا و پسا کرونا.

https://eduvc1.semums.ac.ir/p6yhn2kh4gad

4

نقشه مفهومی( Concept Map)

20/2/1401

گواهی نقشه مفهومی(Concept Map)

https://eduvc1.semums.ac.ir/pn8r3daxj443

5

اخلاق در  پژوهش

21/2/1401

گواهی اخلاق در پژوهش.

https://eduvc1.semums.ac.ir/ph5s6urgju3z

6

چالش ها و فرصت های حضور دانشجویان بین الملل در دانشگاههای علوم پزشکی

22/2/1401

گواهی چالش ها و فرصت های حضور دانشجویان بین الملل در دانشگاههای علوم پزشکی.

https://eduvc1.semums.ac.ir/pnxruo6i2mps

7

لزوم تغییر فرهنگ تدریس به فرهنگ یادگیری

22/2/1401

گواهی لزوم تغییر فرهنگ تدریس به فرهنگ یادگیری.

https://eduvc1.semums.ac.ir/pe142mjpy71p

8

بررسی انتقادی محدودیتها و چالشهای یادگیری معکوس با ارائه راه حل های کاربردی

24/2/1401

گواهی بررسی انتقادی محدودیتها و چالش های یادگیری معکوس با ارائه راه حل های کاربردی

https://eduvc1.semums.ac.ir/p0sfa83w64nq

9

مروری بر فرآیندهای اعتباربخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی(Ph.D)

25/2/1401

گواهی مروری بر فرآیندهای اعتباربخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی

https://eduvc1.semums.ac.ir/p3pruztak9v7

10

سبک ها و راهبردهای یادگیری و مطالعه

( Study Skills & Learning Strategies)

25/2/1401

گواهی سبک ها و راهبردهای یادگیری و مطالعه

https://eduvc1.semums.ac.ir/pf5cspvucl6g

11

روش های ارزیابی بالینی فراگیران  ویژه اعضای هیات علمی بالینی و دستیاران مراکز آموزشی درمانی کوثر و امیرالمومنین

18/3/1401

صدور از طریق دانشکده پزشکی

 

12

مهارتهای لیدرشیپی(رهبری با تمرکز بر ارتباطات)

21/3/1401

گواهی مهارت های لیدرشیپی ( رهبری با تمرکز بر ارتباطات)

https://eduvc1.semums.ac.ir/p4cst3hqqinv

13

مهارتهای لیدرشیپی( دانشگاه و آموزش کارآفرین)

24/3/1401

گواهی مهارت های لیدرشیپی ( دانشگاه و آموزش کارآفرین)

 

14

روش های نوین آموزش پزشکی(با همکاری آموزش مداوم)

30/3/1401

سامانه آموزش مداوم

حضوری- ستاد مرکزی

15

تحلیل آزمون، طرح درس و طرح دوره(بیمارستان کوثر-اعضای هیئت علمی بالینی کوثر و امیرالمومنین)

21/4/1401

بیمارستان کوثر

حضوری بیمارستان کوثر

16

دانش پژوهی(نگارش و داوری طرح پیشنهادی نوآورانه آموزشی)

28/4/1401

گواهی دانش پژوهی ( نگارش و داوری طرح پیشنهادی نوآورانه آموزشی)

https://eduvc1.semums.ac.ir/p2gaarzx5nvr

17

مهارتهای لیدرشیپی( با تمرکز بر ارتباط)

13/6/1401

گواهی مهارت های لیدرشیپی ( با تمرکز بر ارتباطات)

https://eduvc1.semums.ac.ir/pewo07xb1wub

18

روش های تدریس مقدماتی( چگونه شروع و پایان یک جلسه آموزشی را مدیریت کنیم؟)

15/6/1401

گواهی روش های تدریس مقدماتی( چگونه شروع و پایان یک جلسه آموزشی را مدیریت کنیم)

https://eduvc1.semums.ac.ir/pwfoiqb3h7ph

19

مهارتهای لیدرشیپی( با تمرکز بر انواع رهبری)

20/6/1401

گواهی مهارت های لیدرشیپی با تمرکز بر انواع رهبری

https://eduvc1.semums.ac.ir/pn35qpdj0zbe

20

طرح درس و طرح دوره

21/6/1401

گواهی طرح درس و طرح دوره

https://eduvc1.semums.ac.ir/pjb40as91gw4

21

مدیریت تغییر(آفلاین)

4/8/1401

/گواهی مدیریت تغییر.

https://eduvc1.semums.ac.ir/pfcfjqsof8qs

22

نحوه نگارش فرآیندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری

16/8/1401

گواهی نحوه نگارش فرآیندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری

https://eduvc1.semums.ac.ir/pst6vigtnmwb

23

مدیریت موثر کلاس(آفلاین)

17/8/1401

/گواهی مدیریت موثر کلاس.

https://eduvc1.semums.ac.ir/piplkhizqiaa

24

سلسله کارگاههای مهارتهای ارتباطی (ارتباط موثر: مهارت برقراری ارتباط موثر )

21/8/1401

/گواهی مهارت های ارتباطی( ارتباط موثر- مهارت برقراری ارتباط موثر).

حضوری

25

مقدمات آموزش مجازی و یادگیری غیر حضوری( آشنایی با سامانه یادگیری الکترونیکی سما لایو)

22/8/1401

/گواهی مقدمات آموزش مجازی و یادگیری غیر حضوری(آشنایی با سامانه یادگیری الکترونیکی سما لایو).

https://eduvc1.semums.ac.ir/p0g6hqi8ndqm

26

سلسله کارگاههای مهارتهای ارتباطی (ارتباط موثر: مهارت ارتباط بین فردی )

13/9/1401

گواهی سلسله کارگاههای مهارتهای ارتباطی (ارتباط موثر: مهارت ارتباط بین فردی )

حضوری

27

آشنایی با  جشنواره شهید مطهری، فرآیند نویسی و امتیازات شرکت در این جشنواره

13/9/1401

گواهی آشنایی با  جشنواره شهید مطهری، فرآیند نویسی و امتیازات شرکت در این جشنواره

https://eduvc1.semums.ac.ir/pfa95lwoz2ic

28

مجازی سازی (آموزش زیر شاخه ترفیع پایه درسامانه طبیب)

14/9/1401

گواهی مجازی سازی(آموزش زیر شاخه ترفیع پایه در سامانه طبیب )

https://eduvc1.semums.ac.ir/pvospyg3nszp

29

اساتید مشاور(المپیاد  دانشجویی، استعداد  درخشان، توانمندی در ارتباط با دانشجویان آسیب پذیر و ایثارگر)

19/9/1401

گواهی اساتید مشاور(المپیاد  دانشجویی، استعداد  درخشان، توانمندی در ارتباط با دانشجویان آسیب پذیر و ایثارگر)  

https://eduvc1.semums.ac.ir/pi5dhouhpgu2

30

آشنایی با جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی و نحوه تدوین طرح های پیشنهادی

22/9/1401

گواهی آشنایی با جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی و نحوه تدوین طرح های پیشنهادی

پیراپزشکی سرخه

31

سلسله کارگاههای مهارتهای ارتباطی(ارتباط موثر: مهارت گوش دادن فعال)

22/9/1401

گواهی مهارت های ارتباطی ( ارتباط موثر-مهارت گوش دادن فعال).

حضوری

32

آشنایی با اصول آموزش بالینی1(آموزش در بخش های بستری/درمانگاهی/ گزارش صبحگاهی)

26/9/1401

گواهی آشنایی با اصول آموزش بالینی1(آموزش در بخش های بستری/درمانگاهی/ گزارش صبحگاهی)

https://eduvc1.semums.ac.ir/pom6q6u8lfk0

33

آشنایی با اصول آموزش بالینی2(آموزش مهارتهای عملی/آموزش در اتاق عمل)

28/9/1401

گواهی آشنایی با اصول آموزش بالینی2(آموزش مهارتهای عملی آموزش در اتاق عمل)

https://eduvc1.semums.ac.ir/pgkxmv2o3mox

34

ضوابط و مقررات (آموزشی/هیئت علمی/دانشجویی)

2/11/1401

گواهی ضوابط و مقررات (آموزشی-هیئت علمی-دانشجویی).pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/pzoxmo3l84mo

35

سلسله کارگاه مهارتهای ارتباطی(ارتباط موثر: سبک های ارتباطی)

10/11/1401

گواهی مهارتهای ارتباطی(ارتباط موثر سبک های ارتباطی).pdf

حضوری

36

سلسله کارگاه مهارتهای ارتباطی(ارتباط موثر: الگوهای مخرب گفتگو)

10/11/1401

گواهی مهارتهای ارتباطی (ارتباط موثر الگوهای مخرب گفتگو).pdf

حضوری

37

دانش پژوهی آموزشی) انواع مطالعات و اجرای طرح ها(

18/11/1401

گواهی دانش پژوهی آموزشی(انواع مطالعات و اجرای طرح ها).pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/peecb5f26lcm

38

مهارتهای ارتباطی با دانشجویان

25/11/1401

گواهی مهارت های ارتباطی با دانشجویان.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/pc3zdnze2pjh

39

روش های تدریس پیشرفته (PBL)

26/11/1401

گواهی روش های تدریس پیشرفته (PBL).pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/p581w74he5ln

40

اقتصاد در آموزش

30/11/1401

گواهی اقتصاد در آموزش.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/p581w74he5ln

41

آشنایی با موتورهای جستجو و بانکهای اطلاعاتی

 

گواهی آشنایی با موتورهای جستجو و بانک های اطلاعاتی_1.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/psiuey4y23cf

42

اصول مدیریتی(مدیریت موثر کلاس)

2/12/1401

گواهی اصول مدیریتی(مدیریت موثر کلاس).pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/px5n39slln06

43

مهارتهای لیدرشیپی(تئوری های رهبری)

10/12/1401

گواهی مهارتهای لیدرشیپی(تئوری های رهبری).pdf

 https://eduvc1.semums.ac.ir/prbt1my3zo4k

44

آشنایی مقدماتی با کاربرد هوش مصنوعی در علم و تکنولوژی به ویژه پزشکی1

13/12/1401

گواهی معرفی هوش مصنوعی.pdf

 حضوری

45

اخلاق در پژوهش/اخلاق حرفه ای

15/12/1401

گواهی اخلاق در پژوهش-اخلاق حرفه ای.pdf

 https://eduvc1.semums.ac.ir/pxu9gi779tex

46

اقتصاد در آموزش(بهره وری و کارایی در آموزش پزشکی)"

20/12/1401

گواهی اقتصاد در آموزش(بهره وری و کارایی در آموزش پزشکی).pdf

 https://eduvc1.semums.ac.ir/pmy9l3rbe5gk

47

آشنایی مقدماتی با کاربرد هوش مصنوعی در علم و تکنولوژی به ویژه پزشکی2

20/12/1401

گواهی کاربرد هوش مصنوعی در علم و تکنولوژی  به ویژه پزشکی.pdf

 حضوری

48

آشنایی با تولید محتوا به زبان انگلیسی (گامی به سوی بین المللی سازی آموزش پزشکی)

22/12/1401

گواهی آشنایی با تولید محتوا به زبان انگلیسی (گامی به سوی بین المللی سازی آموزش پزشکی).pdf

 https://eduvc1.semums.ac.ir/pkbb8nx8l5qu

49

تحلیل آزمون الکترونیک

23/12/1401

 

 پیراپزشکی سرخه

 50

آشنایی با آداب و تشریفات بین المللی در آموزش پزشکی

24/12/1401

گواهی آشنایی با آداب و تشریفات بین المللی در آموزش پزشکی.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/p3otsy1e4a5g

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان  

معاونت آموزشی

کارگاههای توانمندسازی اعضای هیئت علمی مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی ( سال 1400)

ردیف

عناوین کارگاه

تاریخ برگزاری

فایل آموزشی

گواهی کارگاه

لینک کارگاه

1

شفاف سازی فرآیندهای آموزشی

فایل آموزشی در لینک

https://edc.semums.ac.ir/learning-programs

   

2

آموزش علوم پزشکی در دوران کرونا

23/2/1400

   

https://eduvc1.semums.ac.ir/p10oz4amygqu

3

اخلاق حرفه ای و نقش اساتید الگو

24/2/1400

  https://eduvc1.semums.ac.ir/p9lbvuigwsm1

 

https://eduvc1.semums.ac.ir/p9lbvuigwsm1

4

اعتبار بخشی آموزشی و آموزش مجازی

25/2/1400

 https://eduvc1.semums.ac.ir/p0pxp3q3ybs3

 

https://eduvc1.semums.ac.ir/p0pxp3q3ybs3

5

اعتبار بخشی رشته ای و اقتصاد آموزش

26/2/1400

https://eduvc1.semums.ac.ir/pb57qwko4soz

 

https://eduvc1.semums.ac.ir/pb57qwko4soz

6

پاسخگویی اجتماعی در آموزش

26/2/1400

https://eduvc1.semums.ac.ir/pvj7fnrnnhon

 

https://eduvc1.semums.ac.ir/pvj7fnrnnhon

7

نیروی انسانی اثر بخش و آموزش علوم پزشکی

12/3/1400

     

8

دانش پژوهی آموزشی

24/3/1400

     

9

نحوه نگارش فرایند های

آموزشی  جشنواره شهید مطهری

25/3/1400

https://eduvc1.semums. ac.ir/p4mo159qbbd4

 

https://eduvc1.semums.ac.ir/p4mo159qbbd4

10

روش تحقیق

25/5/1400

 

گواهی روش تحقیق.pdf

در سایت معاونت تحقیقات و فناوری/کارگاهها

11

جستجوی منابع الکترونیک

31/5/1400

 

گواهی جستجوی منابع الکترونیکی.pdf

در سایت معاونت تحقیقات و فناوری/کارگاهها

12

آشنایی با اصول آموزش بالینی1(آموزش در بخش های بستری/درمانگاهی/ گزارش صبحگاهی)

3/6/1400

 

گواهی آشنایی با اصول آموزش بالینی 1.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/pom6q6u8lfk0

13

آشنایی با اصول آموزش بالینی2(آموزش مهارتهای عملی/آموزش در اتاق عمل)

6/6/1400

 

آشنایی با اصول آموزش بالینی 2.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/pgkxmv2o3mox

14

مهارتهای لیدرشیپی(اصول و مبانی مدیریت و رهبری آموزشی)

7/6/1400

 

گواهی مهارتهای لیدرشیپی.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/pe4ifrw0ivsu

15

روشهای تدریس مقدماتی

10/6/1400

 

گواهی روش های تدریس مقدماتی.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/predp9she211

16

آشنایی با کلیات ارزیابی فراگیران(مقدماتی)

13/6/1400

 

گواهی آشنایی با کلیات ارزیابی فراگیران مقدماتی

https://eduvc1.semums.ac.ir/pmiffw7ju0q2

17

روش های تدریس پیشرفته

17/6/1400

 

گواهی روش های تدریس پیشرفته.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/pvcevnxtthk6

18

مدیریت موثر کلاس(اصول مدیریتی)

24/6/1400

 

گواهی مدیریت موثر کلاس(اصول مدیریتی).pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/phz908dm8l25

19

مهارتهای ارتباطی با دانشجویان

29/6/1400

 

گواهی مهارتهای ارتباطی با دانشجویان.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/p3jrp7fstvy4

20

ضوابط و مقررات(آموزشی (طرح نیروی انسانی/ سربازی))/ دانشجوئی/ هیئت علمی)

31/6/1400

 

گواهی ضوابط و مقررات آموزشی.دانشجویی و هیئت علمی.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/pf4bn012krem

21

اخلاق حرفه ای/اخلاق در آموزش/اخلاق در پژوهش

7/7/1400

 

گواهی اخلاق حرفه ای اخلاق در آموزش و اخلاق در پژوهش.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/pl4k0pwfdo7z

22

آشنایی با چگونگی برگزاری کلاسهای آنلاین آموزشی

10/7/1400

 

گواهی آشنایی با چگونگی برگزاری کلاس های آموزشی آنلاین.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/poofyyeo2hg0

23

سامانه نوید و کاربرد آن در آموزش مجازی

10/7/1400

 

گواهی سامانه نوید و کاربرد آن در آموزش مجازی.pdf

 

24

مدیریت تغییر

21/7/1400

 

گواهی مدیریت تغییر.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/pis3qp6u8k5b

25

آشنایی با نحوه نگارش فرآیندهای آموزشی ( جشنواره شهید مطهری)

26/7/1400

 

گواهی نحوه نگارش فرآیندهای جشنواره آموزشی شهید مطهری.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/p8xsg9rjqf29

https://eduvc1.semums.ac.ir/py35o09hvxlj

26

آشنایی با انواع مطالعات در دانش پژوهی آموزشی

27/7/1400

 

گواهی آشنایی با انواع مطالعات در دانش پژوهی آموزشی.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/pvkvbc5jgqt0

27

اصول نگارش و داوری فرآیندهای نوآورانه آموزشی

28/7/1400

 

گواهی اصول نگارش و داوری فرآیندهای نوآورانه آموزشی.pdf 

https://eduvc1.semums.ac.ir/pm7fea9ks6lm

https://eduvc1.semums.ac.ir/pfimax6njo4m

28

مهارتهای ارتباطی با همتایان و بیماران

5/8/1400

فایل آموزشی 

گواهی مهارت های ارتباطی با همتایان و بیماران.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/ps68enhecjtg

29

طرح دوره، طرح درس و بلوپرینت

29/8/1400

 

گواهی طرح دوره ، طرح درس و بلوپرینت .pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/pc3sc1zzxspy

https://eduvc1.semums.ac.ir/p5og5z4cbwoa

30

اساتید مشاور (1):

(المپیاد دانشجویی/ استعداد درخشان/  توانمندی در ارتباط با دانشجویان آسیب پذیر و ایثارگر)

6/9/1400

 

گواهی کارگاه اساتید مشاور 1

https://eduvc1.semums.ac.ir/phqjrcm35c59

31

سامانه موکس کشوری ( آرمان )

5/10/1400

 

گواهی سامانه موکس کشوری ( آرمان ).

https://eduvc1.semums.ac.ir/parjgofsyjdl

32

برنامه ریزی استراتژیک

6/10/1400

 

گواهی برنامه ریزی استراتژیک.

https://eduvc1.semums.ac.ir/p2k0q9hnxs2s

33

مدیریت تغییر

11/10/1400

 

گواهی مدیریت تغییر

https://eduvc1.semums.ac.ir/pis3qp6u8k5b

34

مدیریت موثر کلاس

11/10/1400

 

گواهی مدیریت موثر کلاس.

https://eduvc1.semums.ac.ir/phz908dm8l25

35

طرح درس و طرح دوره

8/12/1400

 

گواهی طرح درس و طرح دوره.

https://eduvc1.semums.ac.ir/phgx303hxzy0

36

روشهای تدریس مقدماتی

11/12/1400

 

گواهی روش های تدریس مقدماتی .

https://eduvc1.semums.ac.ir/pfabdh1139p7

37

روش های تدریس پیشرفته 1

21/12/1400

 

گواهی روش های تدریس پیشرفته 1.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/pt6nwtkqmor6

38

روش های تدریس پیشرفته 2

22/12/1400

 

گواهی روش های تدریس پیشرفته 2.pdf

https://eduvc1.semums.ac.ir/p94lvwfsaxva

 

 

 

کارگاههای توانمند سازی اعضای هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان  - معاونت آموزشی

مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی ( سال 1399)

 
 
 

کارگاههای

توانمند سازی

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

فایل آموزشی

 

فرآیند نویسی

جناب آقای دکتر علیرضا دهدشتی

19-26/3/99

   

آشنایی با نرم افزار ZD soft screen recorder

جناب آقای دکتر محمدرضا عسگری

17/3/99

 دانلود فایل 

 

تولید محتوای الکترونیک

سرکار خانم مهندس سمانه کلایی

10/3/99

   

14/3/99

   

تحلیل آزمون

جناب آقای دکتر مجید میرمحمدخانی

14/4/99

دانلود فایل 

 

آشنایی با مقررات هیئت علمی، ارتقاء(پیمانی-رسمی)، محرومیت از مطب و قوانین آموزشی

جناب آقای دکتر علی اصغر قدس

جناب آقای دکتر حمیدرضا ثامنی

15/4/99

 دانلود فایل

 

Lesson Plan و Course Plan

(مقدمه ای بر کلاسهای آموزش مجازی)

سرکار خانم مریم حاجی احمدی

25/4/99

 دانلود فایل 

 

روش های تدریس

سرکار خانم دکتر زهرا صفایی

28/4/99

دانلود فایل

 

روشهای ارزیابی فراگیران ( با رویکرد مجازی)

سرکار خانم دکتر زهرا صفایی- سرکار خانم مریم حاجی احمدی

8/5/99

دانلود فایل 

دانلود فایل 

 

آشنایی با دانش پژوهی آموزشی

جناب آقای دکتر علیرضا دهدشتی

21/5/99

دانلود فایل 

 

روش های تدریس با رویکرد مجازی

سرکار خانم رقیه ساجدی

25/5/99

دانلود فایل 

 

مدیریت موثرکلاس، فنون کلاس داری

سرکار خانم دکتر طاهره کمالیخواه/سرکار خانم  رقیه ساجدی

2/6/99

دانلود فایل 

دانلود فایل 

 

تکنیک های تدریس در کلاس های مجازی

سرکار خانم رقیه ساجدی

22/6/99

دانلود فایل

 

اعتباربخشی پزشکی عمومی

جناب آقای دکتر سید سعید کسائیان

جناب آقای دکتر عباس پاکدل

9/7/99

دانلود فایل 

 
 

اصول و راهبردهای کلی توسعه میان رشته ای

سرکار خانم مریم حاج احمدی با مشارکت دانشگاه کاشان

13/7/99

دانلود فایل

 
 

کارگاه آموزش مجازی و کاربرد نرم افزار Camtasia Studio در آموزش مجازی

جناب آقای دکتر مجید اسلامی

23/7/99

دانلود فایل

 
 

تحلیل اخلاقی چالش های بالینی

جناب آقای دکتر امیر احمد شجاعی

18/9/99

دانلود فایل

 
 

رویکردهای تحلیل داده ها در مطالعات کیفی

جناب آقای دکتر عیسی محمدی(تربیت مدرس)

2/11/99

دانلود فایل

 
 

تحلیل مقایسه ای داده در نسخه های مختلف گراندد تئوری(1398، 2008 و 2015)

2/11/99

دانلود فایل

 
 

سلسله کارگاههای تفکرنقادانه

جناب آقای دکتر رستم شامحمدی(سمنان)

8/11/99

15/11/99

29/11/99

6/12/99

 جلسه اول  

جلسه دوم

جلسه سوم 

جلسه چهارم 

 
 

دومین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی(پیشرفته)

کرمان-ایران-اصفهان-اهواز-مازندران-زنجان-مشهد-شیراز

29/11/99 الی 23/2/1400

دانلود فایل