دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مازندران

http://www.mazums.ac.ir

انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سمنان

http://www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گلستان

http://www.goums.ac.ir

انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گیلان

http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شاهرود

http://www.shmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

 
 

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 

 

تحول در نظام آموزش علوم پزشکی با تأکید بر اولویتهای کشور به عنوان گام چهارم طرح تحول نظام سلامت مطرح و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی خود را به تحقق اثربخش آن متعهد میدانـد. برنامه جامع آموزش عالی نظام سلامت در راستای تحقق اهداف برنامه تحول نظام سلامت، سندی راهبردی است کـه بر مبنای اسناد بالادستی از جمله چشم انداز ایران ،1404نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع علمی سلامت و برنامـه تحول نظام سلامت تدوین گردید.

 

سیاستهای کلان مندرج در برنامه راهبردی شامل 12مورد زیر است:

1.نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت

2.گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت

3.توسعه دانش های نوین با تاکید بر حیطه های میان رشته ای و تمرکز بر علوم و فناوری های نوین

4.حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی

5.شبکه سازی در نظام آموزش عالی سلامت

6.ساماندهی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی

7.نهادینه سازی اخلاق حرفه ای

8.بهره مندی از فناوری های نوین در آموزش عالی سلامت

9.ارتقای منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت

10.تمرکز زدایی در نظام آموزش عالی سلامت

11.خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سلامت

12.تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقای آموزش عالی سلامت(آموزش پژوهی)