جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشکده توانبخشی برگزار شد

اطلاعیه ) فراخوان جذب متعهدین خدمت آموزشی هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

موافقت با جذب 50 کارآموز کمک پرستار در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

فراخوان شرکت در دوره مهارتی و حرفه ای ( فیزیوتراپی در اختالالت عملکردی کف لگن)

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پردیس آموزشی و پژوهشی دانشگاه

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پردیس آموزشی و پژوهشی دانشگاهmedicine.semums.ac.ir/ZdLh

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری دوره 35nursing.semums.ac.ir/ZfLh

 

 

 

 

 

 

فراخوان شرکت دانشجویان در چهارمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه ) فراخوان جذب متعهدین خدمت آموزشی هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 

 موافقت با جذب 50 کارآموز کمک پرستار در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 

 فراخوان شرکت در دوره مهارتی و حرفه ای ( فیزیوتراپی در اختالالت عملکردی کف لگن)

 

 

 برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پردیس آموزشی و پژوهشی دانشگاه

 

 

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری دوره 35

 

 

 

 

 

 

 

 

فراخوان شرکت دانشجویان در چهارمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی